Spausdinti

1965 Vol. XVI Nr. 11. GRUODIS - DECEMBER

* * * GYVENIMUI TEKANT    362

J. Kubilius, S. J. TEILHARD DE CHARDIN    364

A. Zaparackas, V. Kleiza, E. Vilkas PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS    372

A. Grauslys NUMIRUSĮ PALAIDOTI    375

Konkurso dalyviai IŠTRAUKOS IŠ RAŠINIŲ    378

E. Vaišnienė EILĖRAŠČIAI    379

MELSTIS LIETUVIŠKAI:

J. Kaseliūnas Ar dėl Bažnyčios Įstatymo?    380

K. Trimakas, S. J. Ar dėl ištikimybės tautai?    381

L. Zaremba, S. J., J. Bružikas, S. J. PASTORACIJA TARP LIETUVIŲ PIETŲ AMERIKOJE    382

M. F. Caron BŪK MOTERIS — PAPRASTAI    383

Jaunimas MERGAIČIŲ KONKURENCIJA    384

G. Ivaškienė KALĖDOS ŠEIMOJE    384

B. Krištanavičius, S. J. NAŠLAIČIAI IR NAŠLAITYNAI 385

*  * * ATSINAUJINANČIOJ BAŽNYČIOJ: Bažnyčia ir politika, Klausimai apie Mišių apeigas    391

K. Bučmys, O.F.M. EKRANO MIRGESY    392

SKAITYTOJO ŽODIS    394

1965 METŲ TURINYS    394

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J. Dr. Arūnas Liulevičius

Administratorius    Petras Kleinotas, S. J Viršelis ir vinjetės    Algirdo Kurausko Fotografijos    Algimanto Kezio, S. J.

Adresas    2345 W. 56th St., Chicago, 111 60636 Telefonas    REpublic 7-8400 Spaustuvė    Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — 3 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 30c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

 

MĖNULIS nusileido, o visu ryškumu sužėrėjo žvaigždės...

Tokiais momentais gera užmiršti, iš kur esi ir kur eini, kuo esi vardu, ir žiūrėti naujagimio akimis...

Kad taip galima būtų gyventi su nuolat plačiai pravertomis akimis viskam, kas gražu...

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis