1965. VOL. XVI NR. 1 SAUSIS JA N U A R Y

Redaktorius REDAKCIJOS ŽODIS    1

* * * GYVENIMUI TEKANT    4

Dr. A. Liulevičius GILĖJANTIS ŽVILGSNIS Į BAŽNYČIĄ    6

Vyt. Maželis Fotografijos    9-30

V. Kleiza PASAULIEČIŲ VEIKLA ŠEIMOJ, PARAPIJOJ, LABDAROJ 12

K. Bagdonas ALKOHOLIZMAS    15

G. Procuta AUKLĖJIMAS — SOVIETIZACIJOS PRIEMONĖ LIETUVOJ    20

Redaktorius MIŠIOS IR ROŽINIS    23

S. Palubinskienė TALENTĄ UŽKASTI — NE AUKA, BET SAVIMEILĖ    24

Vyras ir Moteris DVI PASTABOS APIE IŠORĘ    31

M. F. C. Caron KAI SULAUKSI 20 METU    32

K. Bučmys, O.F.M. EKRANO MIRGESY    34

SKAITYTOJO ŽODIS    36

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius    Kęstutis Trimakas, S. J.

Redakcijos nariai    Gediminas Kijauskas, S. J. Dr. Arūnas Liulevičius

Administratorius    Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės    Algirdo Kurausko Fotografijos    Algimanto Kezio, S. J.

Adresas    2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas    REpublic 7-8400

Spaustuvė    Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — 3 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 30s. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, 111. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.