Spausdinti

LEIDĖJŲ ŽODIS SKAITYTOJAMS

Užsibaigia 1966 metai. Kasmet bandą tobulėti, ir šiais metais “Laiškai Lietuviams” gerėjo savo turiniu ir išvaizda. Tikimės, kad jie tobulės ir toliau bendradarbių bei skaitytojų pagalba. Skaitytojų prašome remti žurnalo pastangas ir naudotis tų pastangų vaisiais: remti, prenumeruojant žurnalą toliau, surandant naujų skaitytojų ar atsiunčiant auką; naudotis, skaitant ir pareiškiant savo nuomonę bei pageidavimus.

Nemaža skaitytojų yra dar neužsimokėjusių prenumeratos už besibaigiančius metus. Užmokėjus būtų sumažinti nuostoliai leidėjams. Administracijai gi padėtų, jei skaitytojai prenumeratą atsiųstų naujųjų metų pradžioje.

PADĖKA

“Laiškų Lietuviams” leidėjai Tėvai Jėzuitai nuoširdžiai dėkoja visiems skaitytojams, auka parėmusiems žurnalo leidimą. 20 dol. paaukojo J. ir K. Vėžiai (Čikaga); po 5 dol. — J. Kavaliauskienė ir V. Naudžius (abu iš Čikagos); 4.40 dol. — L. Gaigalas (Australija); po 4 dol. — K. Mažrimienė (Čikaga) ir V. Jasaitis (Lewiston); po 3 dol. — J. Miečius, K. Jurgėla ir kun. A. Šeštokas (visi iš Čikagos), A. Zaparackas (Royal Oak, Mich.), P. Domkus (Los Angeles), S. Stašaitienė (Dorchester); po 2 dol. — V. Uznys, J. Stankus, J. Jurkšaitis, Br. Konauka, J. Juodvalkis, J. Jurienė, St. Daržinskas, R. Rinkevičienė, P. Balčiūnas, A. Eiva (visi iš Čikagos), I. Valančius (East Chicago), P. Mikšys (Cleveland), V. Bubrevičienė (Calif.), M. Gudaitienė (Toronto), St. Tumosienė (Evergreen Park, 111.), kun. A. Kardas (New York), P. Lanys (Elizabeth, N. J.), S. Kamarauskienė (Highland Park, Ill.), J. Karaliūnas (Hamilton), L. Remeikis (Sudbury).

A.L.R.K. MOTERŲ SĄJUNGA. Amerikos Lietuvių Romos Katalikių Moterų Sąjungos 50 m. jubiliejinis leidinys. Gausiai iliustruota 50 m. veiklos apžvalga.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

J. Kačinskas. FOUR MINIATURES. For flute, clarinet and cello. Keturios miniatiūros. Išleido J. Vasyliūnas, savo neapmokamais koncertais telkdamas lėšas išleisti lietuvių kompozitorių kūrinius (K. V. Banaičio, J. Gaidelio, J. Kačinsko, VI. Jakubėno, St. Šimkaus).

Dr. D. Jasaitis. SVEIKATOS DRAUDIMAS IR SOCIALINIS TEISINGUMAS. Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio II tomo, 209-264 psl.

J. Balys, LIETUVIŲ LIAUDIES PASAULĖJAUTA tikėjimų ir papročių šviesoje. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas. Mecenatas: Lietuvių Tautinis Akademinis Sambūris.

AIDAI. Mėnesinis kultūros žurnalas. Rugsėjis. Specialus numeris apie Jaunimo Kongresą. Sutelkta labai vertinga medžiaga: paskaitos, simpoziumų santraukos, apžvalga ir vertinimas.

M. Vaitkus. DIENORAŠTIS. 1946 m. eilėraščiai, suskirstyti pagal mėnesius. Spaud. Immaculata spaustuvė. 160 psl.

MOTERIS. Lietuvių moterų žurnalas. Rugsėjis-spalis. Leidžia Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugija.