Spausdinti

Vol. XVII Nr. 11 GRUODIS / 1966 / DECEMBER

* * * GYVENIMUI TEKANT    442

A. Jurskis ĮŽIŪRĖJAU IŠMINTĮ IR TIESĄ    444

A. Grauslys KŪNAS IR DVASIA MEILĖJE    450

L. Urbonas KAIP Į NEŽINOMĄ ŠALĮ    452

K. Grigaitytė EILĖRAŠČIAI    458

A. Liulevičius ŠVIEŽIAI IŠ MASKVOS (II)    460

J. Ignatonis VAIDUOKLIAI    463

V. Šmaižienė VIETOJ BOTAGO SU MAZGU    467

L. Gražulienė KAI MUS STEBI JAUNIMAS    468

G. I. MEDICININĖ PAGALBA    469

G. Ivaškienė KAI ANT TAVĘS BARASI    470

J. Vaišnys, S. J. MIŠRIOS VEDYBOS    473

J. Vaišnys, S. J. ŠV. RAŠTAS IR REVOLIUCIJA    475

A. Rūta AMŽIAUS SUKAKTIS. “ŠVENTOJI AUKA” (rec.)    477

K. Trimakas, S. J. EKRANO MIRGESY    478

SKAITYTOJO ŽODIS    479

M. Banėnas MĖSA IR FIZIKA LIETUVOJ    480

1966 M. TURINYS    482

Dailės darbai: L. Urbonas (447, 453-454). Fotografijos: A.    Ke-zys, S. J. (441, 471-472).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J.

Vyresnysis redaktorius Juozas Vaišnys, S. J.

Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J.

Dr. Arūnas Liulevičius Techninė redaktorė Birutė Bulotaitė

Foto redaktorius Algimantas Kezys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J.

Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Prenumerata metams — 4 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Entered as second class matter sind 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

KALĖDOS IR NAUJIEJI METAI

ne vien poilsio ir pasilinksminimo dienos, bet kelrodės šventės. Kalėdos nusako, jog Dangus užsigeidė žemės, kad žemė geistu dangaus. Vis augantys naujųjų metų skaitmenys liudija ne tik laiko tėkmę, bet ir visatos vystymąsi, kad žmogus ne atbulas praeity vaikščiotų, ne vietoj drybsotų, bet kiltų tobulėdamas aukštyn.

Pagal tų kelrodžių švenčių rodomą prasmę gyventi skaitytojams linki, juos sveikindami, “Laiškų Lietuviams” leidėjai Tėvai Jėzuitai, redakcija ir administracija.