Spausdinti

KONCERTAS

“Laiškų Lietuviams” 1966 m. metiniame parengime kovo 12 d., šeštadienį, Jaunimo Centre, rečitali išpildys Čikagoje dar niekada nekoncertavęs lyrinis tenoras Antanas Pavasaris, kuris, neseniai atvykęs iš Pietų Amerikos, šiuo metu gyvena Los Angeles. Solistas, 1946-1948 m. lankęs Valstybinę Muzikos Aukštąją Mokyklą Stuttgarte, persikėlęs į Venecuelą, 1955 m. baigė Caraco muzikos konservatoriją (Escuela Superior de Musica). Dainavo Caracas Miesto Operoje, atlikdamas tenoro roles “Figaro vestuvėse”, “Rigolleto”, “Traviata”, “Aida”, “Carmen” ir kitose operose. įvairiose radijo ir televizijos programose yra laimėjęs pirmąsias vietas. Nuo 1962 m. persikėlė i Los Angeles.

ADMINISTRATORIAUS ŽODIS

Malonūs Skaitytojai! Redaktoriaus ir bendradarbių kruopštaus darbo dėka šiais metais “Laiškai Lietuviams” mus pasiekė pastorėję, įvairesni turinio atžvilgiu ir pasipuošę dar gražesniu dail. A. Ku-rausko sukurtu viršeliu. Prenumerata pakilo tik vienu doleriu; t. y. metams — viso 4 doleriai.

Nesenai vienas skaitytojas pasakė: “Dabar “L. L.” yra tokie, kad gėda lietuviams jų neskaityti, nusikaltimas jų neplatinti”. Nuoširdžiai prašome prenumeratos dar neatnaujinusių skaitytojų tuoj pat ją atnaujinti. Visų skaitytojų prašome prisidėti prie žurnalo platinimo. Juk kiekvienas turite giminių ar pažįstamų, kurie “L. L.” dar neprenumeruoja, nors jiems būtų naudinga ši žurnalą skaityti. Gal malonėtumėte jiems “L. L.” užsakyti kaipo dovaną arba bent pranešti administracijai jųjų adresus, kad pasiųstume jiems vieną kitą numerį susipažinti. Gal tada, žurnalą pamėgę, jie patys ji užsisakys. Ypač mūsų naujų šeimų nepalikime be “Laiškų Lietuviams”. Dėkojame tiems skaitytojams, kurie prenumeratą jau atnaujino, o ypač tiems, kurie, šalia prenumeratos, atsiuntė auką žurnalui paremti. Prašome ir kitų pagal savo išgalę žurnalą remti aukomis.

— Petras Kleinotas, S. J., administratorius.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame “L. L.” žurnalo leidimą auka parėmusiems skaitytojams. 100 dol. aukojo A. Regis (Čikaga). 10 dol. — prel. J. Mendelis (Baltimore); 7 dol. — dr. A. Razma (Wilmington); 6 dol. — M. Remienė (Cicero); F. Černius, S. Cinikas (Čikaga).

2 dol. paaukojo V. Valys, V. Stankus, A. Petraitis, P. Razgaitls, J. A. Urbonas (Ohio); J. Tamošiūnas, J. Jodelė, D. Mitkienė (California); K. Čeputis, A. Banėnas, Dr. O. Vaitas, E. Anužis (Michigan); L. Normantas (Maine); A. Ragauskas, P. Lanys, O. Petrauskienė (N. J.); E. Aras (Md.); E. Jurgaitis, J. Lieponis, J. Grybauskas, A. Pareigis (III.); P. Baltakis (Washington, D. C.); A. Paleckis (Fla.); J. Morkūnas, O. Jaslenė (Ind.); V. Žilinskas (Pa.); V. Kamaitis, A. Kurlianskas (Mass.); A. Jučas (Ark.); A. K. Gruzdys (Conn.); P. Preikšaitis (Nebr.); M. Bajoraitis (Cleveland).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

B. Pūkeleviciūtė. AUKSO ŽĄSIS. Pasakiška 3 v. komedija, premijuota 1961 m. PLB. Išl. L. K. K. 159 psl. Kaina 2 dol.

VARPAS. Neperiodinis Varpininkų Filisterių Draugijos leidinys. Red. A. Kučys. 167 psl. Kaina 2 dol.

VYTAUTAS ENDZIULAITIS. Veikėjas, kovotojas, politikas. Red. P. Maldelkis. Gaun. pas Karveli, Marginiuose, Terroj.

LIETUVOS BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. II. Red. B. Brazdžionis ir B. Babrauskas. 700 p. 10 dol. Išleido L. K. K.