Spausdinti


Vol. XVII Nr. 4 BALANDIS / 1966 / APRIL

*  * * GYVENIMUI TEKANT    134

Sesuo M. Jurgita ESAM ŽMONĖS — APSISPRĘSTI    136

F.    Jucevičius AR ŽMOGUS GALI SUKURTI GYVYBĘ?    138

K. Bradūnas SUSITIKIMAS SU ČIURLIONIU    145

R. Kriaučiūnas PSICHOTERAPIJA    146

A. Grauslys MEILĖS SĄVOKA    151

R. Rastonytė JAUNIMO ATSAKOMYBĖ    158

M. F. C. Caron NENAUDOK LENGVŲ GINKLŲ    159

Br. Krokys KAS KALTAS?    160

G.    Ivaškienė BESIRŪPINANT VAIKAIS    162

J. Medušauskas PAS ARSO KLEBONĄ    163

KATALIKAI IR PROTESTANTAI

VI. Ramojus Bendravimo buvo ir anksčiau    168

K. Trimakas, S. J. Santykiai religiniu pagrindu    169

A. L. ATSINAUJINANČIOJ BAŽNYČIOJ:
Bažnyčia Moderniajame Pasaulyje. Kunigas ir kardinolas Los Angeles    170

*  * * IŠTRAUKA IŠ ANAPUS    174

J. Venckus, S. J. VĖŽYS IR VIRUSAI    175

SKAITYTOJO ŽODIS    176

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J.

Vyresnysis redaktorius Juozas Vaišnys, S. J.

Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J.

Dr. Arūnas Liulevičius Techninė redaktorė Birutė Bulotaitė

Foto redaktorius Algimantas Kezys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J.

Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Prenumerata metams — 4 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

 

MARMURAS gulėjo ir laukė, kol, iš laužyklų išvežtas į saulę, apkabino žmones... savo kristalų sniegais, jų nerimstančia mėlyna žiežirba.

Henrikas Radauskas