LITUANUS VAJUS

Jau vienuolikti metai kaip lietuviai studentai kreipiasi į plačiąją visuomenę, prašydami aukomis, prenumeratomis bei skaitytojų adresais paremti anglų kalba leidžiamą “Lituanus” žurnalą, kuris skelbia ir kelia Lietuvos reikalus svetimtaučių tarpe. Jaunimo Metų proga skelbiamas vajus, kurio tikslas yra surinkti 12,000 dolerių ir tuo užtikrinti sekančių metų žurnalo leidimą. Asmenys ir organizacijos prašomos paremti “Lituanus” leidimą savo aukomis, prenumeratų atnaujinimu ir prisiuntimu galimų naujų skaitytojų adresų.

MIŠIOLAS

Sekmadieninio mišiolo lietuvių kalba leidimu rūpinosi tėv. Kazimieras Raudeliūnas, S. J. Leidiniui pasirodžius spaudoje, buvo sulaukta visa eilė palankių atsiliepimų. Štai vienas kunigas iš Vokietijos rašo: “Nepaprastai esu Jums dėkingas už gražų lietuvišką mišiolą, kurio jau labai senai laukė lietuviai kunigai Europoje. Pirmą kartą panaudojau jį Verbų sekmadienį. Malonu buvo melstis savo gimtąja kalba iš tokios gražios knygos. Mūsų gražų leidinį pastebėjo ir kitataučiai. Vokiečiai gyrė išleidimą, tikrai žavų darbą. Jis mažai kuo atsilieka nuo Pusteto leidinio. Lenkai, latviai, ukrainiečiai bei kiti užsieniečiai žiūrėjo i mus su pavydu, kad mes ir šiuo atveju esame labiau organizuoti. Taigi labai ačiū už didelį, gražų, prasmingą leidinį!” Už to kunigo mišiolą užmokėjo viena geradarė. Europoje ir Pietų Amerikoje yra daugiau neturtingų kunigų, kuriems tokio mišiolo reikia. Norintieji už jiems siunčiamus mišiolus užmokėti prašomi kreiptis sekančiu adresu: 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636. Vieno mišiolo kaina — 30 dol.

AUKOJO

Nuoširdžiai dėkojame aukomis “L. L.” parėmusiems. 11 dol. aukojo J. Klimas (Indiana); 7 dol. — A. Anužis (Worcester); 6 dol. — L. Matuklenė (Toronto); po 3 dol. — O. Kaunienė (Brooklyn), A. Matonis (N. Y.), M. Lapinskas (Mass.), E. Arlauskienė (Conn.), M. Jurgaitis (III.), L. Bendoraitis, K. Mušinskienė (Čikaga), P. Sošienė (Čikaga); po 2 dol. — V. Jančiauskienė, M. Morkūnas, L. Radvila, A. Urbonas, A. Brinką, K. Suopienė, E. A. Kaminskas, A. Šiurnienė, A. Naujokas, V. Mažeika, V. Širmulis, S. Šiaučiūnas, kun. M. Kirkilas, A. Čepienė, M. Strungys, M. Čižikas, J. Lesevičius, K. Linkus, P. Gruodis, A. Želvys, E. Jucevičienė, A. Jankauskaitė, J. Guobužis, J. Narukynas (Čikaga), P. Martinkaitienė (Cicero), A. Grigaliūnas (Iowa), K. Vilkas, kun. J. Gaudzė, J. Kalainis, M. Basalykas, J. Bakštys, K. Daunys (Canada), J. Leiberls, A. K. Gruzdys, V. Levanas, B. Kūkalis, S. Blynas, A. Ivaška, C. Petrulis (Conn.), M. Kapočius, B. Monkevičlenė, V. Sniuolienė, J. Bytautienė (Mass.), P. Šepetyla (III.), L. Rumšas (Ind.), J. Petronis (Pa.).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI. Paruošė D. Velička. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas. Rotatoriumi išleistas sąsiuvinys. Čikaga.

Publijus Vergilijus Maronas. ENĖJIDĖ. Vertė ir pagal originalą hegzametrais lietuviškai atkūrė dr. Ant. Rukša. Leidėjas J. Kapočius. 295 psl.