Spausdinti

KONKURSAS LIETUVIŠKAI GIEDAMOMS MIŠIOMS

     Liturginiam Bažnyčios atsinaujinimui tebevykstant, jausdami liturginės muzikos stoką lietuvių visuomenėje, Jaunimo Metų proga “Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą sukurti jaunimui pritaikytas lietuviškai giedamas Mišias.

Sąlygos: 1) Muzika turi būti parašyta sekančioms Mišių dalims: “Viešpatie, pasigailėk”, “Garbė Dievui aukštybėse”, “Tikiu vieną Dievą”, “Šventas, šventas”, “Tėve mūsų” ir “Dievo Avinėli”.

2) Turi būti naudojamas 1965 m. gruodžio 3 d. Liturginės Tarybos Romoje patvirtintas Mišių tekstas (randamas “Draugo” spausdintoje knygelėje, vardu “Šventos Mišios lietuviškai”; tik išpažinime “Tikiu vieną Dievą” turi būti atitaisytos dvi klaidos: vietoj “amžių amžiais gimusi iš Tėvo” turi būti “amžių amžiais gimstantį iš Tėvo” ir vietoj “gimusi, bet nesutvertą” turi būti “gimstantį, bet ne tveriamą”; “Draugo” adresas: 4545 W. 63rd St., Chicago, Illinois 60629, U.S.A.). 3) Mišių nuotaika turi būti lietuviška savo dvasia ir melodijomis. 4) Harmoninės ir kompozicinės priemonės turi būti modernios. 5) Mišios turi būti vienbalsės, bendram giedojimui, patogios eilinio balso apimčiai, bet taip parašytos, kad galėtų būti giedamos ir su mišriu choru, jei toks choras yra. Tačiau tiek choro partija, tiek vargonų palyda turi būti nesudėtingos ir nesunkiai išpildomos. 6) Mišios turi būti pritaikytos jaunimui, t. y. gyvos ir džiaugsmingos.

Rankraščiai pasirašomi slapyvardžiu ir su atskirame voke užrašyta tikrąja autoriaus pavarde bei adresu pasiunčiami: “Laiškai Lietuviams”, Mišių konkursui, 2345 W. 56th St., Chicago, Illinois 60636, U.S.A. Skiriamos dvi premijos: I — 200 dolerių ir II — 100 dolerių. Mecenatai: dr. L. Kriaučeliūnas (100 dol.) ir V. Kuliešius (100 dol.).

Konkurso jury komisiją sudaro: Petras Armonas, Balys Chomskis, Alice Stephens, Leonardas Šimutis Jr. ir Juozas Žilevičius. Konkurso terminas: gruodžio 15 d. (pašto anspaudo data; prieš pat terminą prašom siųsti oro paštu, ypač jei ne iš JAV).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

BENDRUOMENĖJE IR STOVYKLOJE. Praktiški patarimai apie bendruomenę, organizacijų veiklą ir stovyklas. Jaunimo Metų proga paruošė Ant. Saulaičio, S. J., vadovaujamas redakcinis būrelis. Išleido Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komitetas.

MŪSŲ SPARNAI, 1966 birželis. Lietuvių Evangelikų Reformatų žurnalas. Leidžia Lietuvos Evangelikų Reformatų Kolegija Tremtyje. Atsakingas redaktorius kun. P. Dilys.

SVEČIAS. Dvimėnesinis Lietuvių Evangelikų Liuteronų laikraštis. 1966 kovo-balandžio mėn. Leidžia Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vyriausioji Taryba Tremtyje. Faktinasis redaktorius kun. Ansas Trakis.

Jurgis Gliauda. ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA Los Angeles mieste. Istoriniai bruožai, 1941-1966. Su iliustracijomis iš parapijos veiklos. 226 p.

ANTONIANUM. 1965-1966. Šv. Antano gimnazijos metinis leidinys. Spaudai paruošė Pranciškonų šv. Antano gimnazijos mokiniai Kennebunk-porte, Maine.