Vol. XVIII. 1967.Nr. 9 SPALIS / OCTOBER

GYVENIMUI TEKANT    ***    354

BLOGIO VAIZDAVIMAS LITERATŪROJE    St. Yla    356

FILMO MENAS IR BAŽNYTINIO ATSINAUJINIMO ĮTAKA    D. Lukienė    361

PAVĖJUI PLAUKS RUGIAPIŪTĖ (eil.) A. Baranauskas    364

MEILĖS UGDYMAS    A. Grauslys    366

ŠALKAUSKIS IR DIELININKAITIS    A. Ramūnas    371

AKISTATA SU DIEVO MARINTOJU    D. Jasaitis    377

NUOŽMIEJI IR NUŽMOGINTIEJI (rec.)    N. Jankutė    381

KADA GALI TĖVŲ NEKLAUSYTI    G. Ivaškienė    383

BAISIŲ BAISIAUSIA MOTINA    Paruošė Pr. Alšėnas    385

PIJAUS XII BENDRADARBIS    Br. Krištanavičius, S. J.    386

IŠKARPOS IŠ ANAPUS    Paruošė M. Banėnas    391

SKAITYTOJO ŽODIS    393

EKRANO MIRGESY:

“Blow-up” skirtingai vertinamas    Redaktorius    394

Filmus suglaustai vertinant    * * *    395

Šio numerio iliustracijos: U. Juodvalkio fotografijos (353, 360, 373-376, 382), V. Košubos metalo plokštė “Prikryžiavimas” (357), ir Z. Sodeikienės piešiniai (364, 369).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Gintautas Sabataitis, S. J., Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės — Algirdo Kurausko. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.S.A. Telefonai: RE 7-8400 ir RE 7-8401. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40f. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

VAIZDE — šviesa ir tamsa, šešėliai ir atspindžiai. Taip ir gyvenime: yra ir gėrio ir blogio. Menas gi turi vaizduoti visą gyvenimą; taigi ne vien gėrį, bet ir blogį. Bet kaip?... Apie moralę mene be apie blogio vaizdavimą literatūroj ir filmuose šiame žurnalo numeryje gana gausiai užsimena Stasys Yla (356-359), Dalė Lukienė (361-363), Nijolė Užubalienė (381-383) ir Redaktorius (394).