1970 m. Gegužis-May Vol. XXI, Nr. 5

MOTINOS DIENAI    Juozas Vaišnys, S. J.    146

LIETUVOS LAISVĖS SIEKIANT (XI)    M. Krupavičius    150

KRIKŠČIONIŠKOS MORALĖS SĄMYŠIS   Antanas Paškus    154

POETAS PILNATIES ŠVIESOJE    Nijolė Jankutė    160

EILĖRAŠČIAI    Bernardas Brazdžionis    162

GROŽIS MŪSŲ APLINKOJE    Eglė Aglinskaitė    165

ŽEMYNA    V. Frankienė-Vaitkevičienė    166

LITUANISTIKA ČIKAGOS UNIVERSITETE K. A. Girvilas    171

MONTESORINIS AUKLĖJIMAS    D. Petrutytė    172

SIMPOZIUMAI ŠEIMOS IR JAUNIMO KLAUSIMAIS Redakcija    174

SIBIRO TREMTINĖS LAIŠKAI (III)    175

GIMTASIS ŽODIS    176

FILMAI    V. Kaulius, S. J ir redaktorius    178

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS    180

Šis numeris iliustruotas Rasos Arbaitės kūrinių nuotraukomis. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, prof. Petras Jonikas (kalbos skyriaus patarėjas), Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Vaclovas Kleiza, Nijolė Užuba-lienė. Meninė priežiūra — Dalia Rėklytė-Aleknienė. Fotografija: Algis Grigaitis, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J. Administracija: Petras Kleinotas, S. J., ir Dana Kurauskienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.