KONKURSO LAIMĖTOJAI

      Iš vienuolikos konkursui atsiųstų straipsnių premijas laimėjo šie konkurso dalyviai: I premiją (150 dol.) — Aušra Gylytė-Karkienė, iš Toronto; II (100 dol.) — Vytautas Zubas, iš Fiji salos; III (75 dol.) — Vacys Kuprys, iš Cicero; IV — (50 dol.) — Alfonsas Nakas, iš Detroito; V (25 dol.) — Algirdas Ratnikas, iš Detroito.

      Konkurso vertinimo komisiją sudarė: Algirdas Grigaitis (pirm.), Marija Eivaitė (sekr.) ir nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė.

      Premijų mecenatai: dr. Leonas Kriaučeliūnas — 200 dol.; Ona ir Vincas Kuliešiai — 100 dol.; Stefanija Rudokienė — 50 dol. ir dr. Ferdinandas Kaunas — 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame mecenatams, vertinimo komisijai ir sveikiname laimėtojus!

ATSIŲSTA PAMINĖTI

SUVAŽIAVIMO DARBAI, 1933, I. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. Redagavo Juozas Eretas. Perspausdinta fotomecha-niniu būdu 1973 m.

Antanas Maceina. KRIKŠČIONIS PASAULYJE. Išleido “Krikščionis gyvenime” 1973 m. Įrašus piešė Telesforas Valius. 402 psl., kieti viršeliai, kaina 7 dol.

Liudas Dovydėnas. KARALIAI IR BULVĖS. Pasakų rinkinys. Viršelis Ados Korsakaitės-Sutkuvienės. Išleido Liet. Knygos Klubas 1973 m. 212 psl., kaina 4.50 dol.

Erlėnas. GIRIŲ SARGAI. Apysakos. Viršelis V. Simankevičiaus. Išleido kun. Pr. Vaseris Australijoje 1973 m. 212 psl., kaina 3 dol.

VARPAS, nr. 12, 1973 m. Redaktorius — Antanas Kučys. Leidžia Varpininkų Filisterių draugija.

LITUANUS, Vol. 19, No. 4. Šio numerio redaktorius — J. A. Račkauskas.

KRIVŪLĖ, nr. 3(11), 1973 m. Leidžia Vakarų Europos Lietuvių Sielovada. Redaguoja kun. P. Celiešius.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Eivaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S.J., Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis—Algirdo Kurausko / fotografija — Algirdo Grigaičio. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiras numeris — 50 c.