KAS GI YRA TA PLB?

    Viktoras Nakas savo diskusiniame straipsnyje “Neparduokime jaunimo balso”, kuris buvo išspausdintas šių metų “Laiškų Lietuviams” pirmame numeryje, stebisi, kad Lietuvių Studentų sąjunga prieš 20 metų turėjo savo atstovus Altoje, o šiandien jaunimo vadai uoliai remia Lietuvių Bendruomenę. Taip pat jis klausia: “Ar jaunimas dabar turėtų įsijungti į tėvų organizacijas?” Didžiausios problemos iškyla, kai nėra vieno centro, kai organizacijos konkuruoja visokiausiose srityse ir pan.

    Toliau V. Nakas sako: “Lietuvių Bendruomenė sugebėjo suorganizuoti Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungą. Tačiau kaip dabar Altą turi žiūrėti, kad jaunimas yra susidėjęs su jos konkurente?. .. Mano manymu, jaunimas dabar turėtų visas savo sąjungas ir sąjūdžius ištraukti ir iš Altos, ir iš Bendruomenės”.

    Į Viktoro Nako straipsnį atsiliepė P. P. iš Detroito savo straipsniu “Balsas iš minios” (“L.L.”, nr. 3). Save vadina “paprastu eiliniu PLB žmogeliu” ir taip rašo: “Bet argi Lietuvių Studentų sąjunga nėra atskira, savarankiška organizacija, mielas Viktorai?” Toliau rašo: “Amerikoje jau seniai yra vienas organizacijų centras — tai Amerikos Lietuvių Taryba... Mielas Viktorai, kai Amerkios lietuviai suorganizavo Altą, Jūsų dar nebuvo šioje ašarų pakalnėje. Po šio karo, kai Altos vadai Vašingtone kalbėjo visų Amerikos lietuvių vardu, lietuviai pabėgėliai poterius kalbėjo, kad tik Amerikos prezidentas patenkintų Altos vadų, kalbančių visų lietuvių vardu, prašymus”.

    Čia norėčiau šį “paprastą PLB žmogelį” paklausti, o kas gi yra Altą? Ar tai nėra lietuvių visuomenės (bendruomenės) ir organizacijų išrinkta vadovybė — taryba? Abiejų straipsnių autoriams norėčiau pasakyti, kad Amerikoje dar ir Altos nebuvo, o lietuvių bendruomenė jau buvo. Ji atsirado čia su pirmaisiais lietuviais ateiviais. Jie statė bažnyčias, mokyklas ir kūrė įvairias organizacijas bei draugijas. O Altą yra ne kas kita, kaip lietuvių išrinkta vadovybė jiems vadovauti ir jų vardu kalbėti.

    Kaip gaila, kad mūsų žmonės nesupranta, jog Vlikas, Altą ir Lietuvių Bendruomenės valdyba yra lietuvių tautos išeivijoje organizacijų vadovybės, kurios priklauso lietuvių bendruomenei. Lietuvių Charta sako: “Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę”.

    Kartą teko dalyvauti Tabor Farmoje suruoštoje spaudos konferencijoje. Joje “Naujienų” redaktorius puolė PLB pirmininką sakydamas: “Ir ką jūs gero turite, jūs turite tik vieną laikraštėlį Pasaulio Lietuvį!” PLB pirmininkas jam taip atsakė: “Kaipgi vieną? Mes turime jų daug. Juk visi laikraščiai, kuriuos leidžia išeivijos lietuviai, yra lietuvių laikraščiai ir drauge jie yra Lietuvių Bendruomenės laikraščiai”. Berods, “Naujienų” redaktorius jam į tai nieko neatsakė.

    Mes visi esame Lietuvių Bendruomenės nariai, o bendros vadovybės taip ir neturime. Čia Viktoras Nakas yra teisus. Lietuvių Studentų sąjunga taip pat yra Lietuvių Bendruomenės organizacija, kaip ir visos kitos mūsų organizacijos: skautai, vyčiai, ateitininkai, šauliai ir t.t.

    Tad nors ir neturime savo bendros vadovybės, bet vis tiek visi esame Lietuvių Bendruomenės nariai. Tad ir “paprastas PLB žmogelis” tai turėtų žinoti.

Antanas Grinius