Spausdinti

religinės ir tautinės kultūros žurnalas vasaris/february 1978 volume XXIX no. 2

TAUTOS BALSO SĖKLA

37

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

SEMKIMĖS STIPRYBĖS IŠ PRAEITIES

39

 Jonas Miškinis

APAŠTALAVIMAS PAULIAUS VI SUPRATIMU

40

 V. Bagdanavičius, MIC

LIETUVIŲ RELIGINGUMO VERTĖ

44

 Stasys Yla

LITURGINIO ATSINAUJINIMO ATEITIS

47

 Antanas Saulaitis, S.J.

EILĖRAŠČIAI

50

 Antonio Quadros

EILĖRAŠČIAI

51

 Kazys Bradūnas

MOTINA TERESĖ KALKUTOJE

51

 Alfonsas Grauslys

MOTERIS

56

 J. Venckus, S.J.

ŠEIMŲ RATELIAI

58

 Antanas Saulaitis, S.J.

APIE VALINGUOSIUS IR IŠTIŽĖLIUS

60

 J. Andriuškevičienė

ATŽALYNAS MORALINIO TVAIKO ATMOSFEROJ

62

 Juozas Prunskis

VALENTINO DIENA

64

 J. Venckus, S.J.

KALBA

66

 Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

67

 D. ir G. Vakariai

TRUMPAI IŠ VISUR

71

 J. Pr.

DAIL. ARVYDAS ALGMINAS

72

 Redakcija

Šis “Laiškų lietuviams” numeris yra iliustruotas dail. Arvydo Algmino tapybos darbų nuotraukomis, darytomis Danutės Vakarės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636 Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.