Spausdinti

• “Laisvės Varpas”, tokiu pavadinimu lietuvių radijo valanda Brocktone, vadovaujama Petro Viščinio, laimėjo premiją už religinę programą. Konkursą religinių, patriotinių, meno programų ir interview skelbė Amerikos Lietuvių Taryba. Mecenatas kun. J. Prunskis.

•    Kenijos naujasis prezidentas Arap Moi, išrinktas po Keniattos mirties, pirmame savo susitikime su katalikų vyskupais pažymėjo, kad vyriausybė ir toliau rems Katalikų Bažnyčios veiklą, saugodama visų piliečių laisvę. Kenijoje dabar yra 14 katalikų vyskupijų, kurių dešimtį valdo vietiniai vyskupai.

•    Į Sovietų Sąjungą baptistų bažnyčiai Danijos biblinė draugija pasiuntė 25.000 egz. Šv. Rašto knygų, gavusi valdžios leidimą.

•    Popiežius Jonas Paulius II yra parašęs dramą “Auksakalio įmonė”, kuri 1960 m. buvo išspausdinta lenkų žurnale “Znak”. Šią dramą nusprendė prieš Velykas perduoti Italijos radijas. Auksakalis dirba vedybų žiedus. Drama išryškina vedybinio gyvenimo prasmę.

•    V. Vokietijos organizacija Pagelbėti kenčiančiai Bažnyčiai surinko 100.000 dolerių ir juos įteikė popiežiui Jonui Pauliui II, kad paremtų Rytų Europos vyskupų darbus.

•    Jaunų katalikų bendrija Speyer vyskupijoje, V. Vokietijoje, surinko 150.000 markių pagelbėti nuo sausros ir liūčių nukentėjusiems Flores salos gyventojams Indonezijoje.

•    Eugene Ionesco, modernus dramaturgas, Prancūzų Akademijos narys, yra katalikas. Savo pasikalbėjime su “Circle” korespondentu jis pareiškė: “Kadangi žmogus nusigręžė nuo Dievo, prarasdamas tikėjimą, žmonija gyvena išsekime, chaose, dvidešimto šimtmečio tamsiame amžiuje. . . Tautos būtų skaidresnės ir sveikesnės, jeigu jos turėtų daugiau dvasios žmonių savo vadovybėje. Pasaulis būtų geresnė vieta, jeigu moralė būtų stipresnė už politiką ir jeigu tikėjimas būtų stipresnis ir už politiką, ir už moralę drauge.

•    Pietų Amerikos vyskupų konferencija, kurioje dalyvavo ir popiežius Jonas Paulius II, pasmerkė socialinį neteisingumą, reikalaudama didesnės ekonominės lygybės; taip pat pasisakė prieš vyriausybes, kurios laikosi priespauda ir jėga.

•    Popiežius Jonas Paulius II ryžosi išleisti savo pirmąją encikliką, kurios pagrindinė tema —    žmogaus dvasinis gyvenimas.

•    Richard M. Nixon per paskutinius trejus metus atsiuntė 1.500 dol. Filadelfijos katalikiškų mokyklų paramai.

•    Viena iš Nobelio taikos premijos laimėtojų —    Betty Williams, vasario antroj pusėj atvykusi į JAV, skaitė paskaitas apie taikos galimybes Airijoje.

•    Jungtinės Tautos 1979 metus yra paskelbusios Tarptautiniais vaiko metais. Šia proga reikia prisiminti, kad labiausiai bus pagerbtos vaikų teisės, jei bus saugoma jų teisė gimti, nebūti nužudytam prieš gimimą.

•    Amerikos ligoninių sąjunga, turinti 7.000 narių, savo pirmininke išsirinko seselę Ireną Kraus. Ji yra Providence ligoninės vyresnioji Vašingtone, D.C. Tai pirmoji moteris, išrinkta JAV ligoninių sąjungos pirmininke. Į šaričių vienuolyną įstojo baigusi pradžios mokyklą Baltimorėje 1942 m. Gail. seserų kursą baigė 1952 m. Katalikų universitete. Gimusi 1924 m.

•    Vatikano popiežiškas žinynas skelbia, kad dabar yra 123 kardinolai; visame pasaulyje veikia 47 katalikų universitetai ir dar 34 teologijos fakultetai.

•    Už JAV konstitucijos reformą, siekiant apsaugoti negimusiųjų teisę gyventi, jau pasisakė JAV senatas 45 balsais prieš 3 ir atstovų rūmai 98 balsais prieš 9. Mississippi yra jau 14-ta šio krašto valstija, pasisakiusi už konstitucinę konvenciją, kuria būtų priimta konstitucijos pataisa, saugojanti negimusiųjų kūdikių gyvybę.

•    Čekoslovakijoje sistemingai yra vykdomos kratos kunigų ir vadovaujančių katalikų pasauliečių butuose.

•    Vienas iš žydų vadovų JAV-se, Jacobo Kovadloff, Amerikos žydų komiteto narys, pareiškė džiaugsmą dėl Lotynų Amerikos vyskupų suvažiavimo Pueblo mieste, Meksikoje, nes tas suvažiavimas sudarė pagrindines taisykles katalikų dvasiškų ai ir pasauliečiams tęsti kovą prieš socialines neteisybes Lotynų Amerikoje.

•    Vak. Indijos katalikų vyskupai paskelbė maldų dieną, pasisakydami prieš įstatymo projektą, kuriuo būtų draudžiami atsivertimai į katalikybę.

•    Popiežius Jonas Paulius II vyks į Lenkiją birželio 2-10 d. Lankysis Varšuvoje, Gniezne, Čenstakavoje ir Krokuvoje.

•    Suėjo 50 m. nuo Italijos ir Šv. Sosto sutarties, sudarytos 1929 m. vasario 11 d. Ta sutartimi buvo atkurta Vatikano valstybė, tarptautinėje srityje patvirtinanti popiežiui teisę veikti nepriklausomai nuo bet kokios politinės valdžios. Tą sukaktį paminėjo popiežius Jonas Paulius II vienoje savo kalbų.

•    Net 1.700 Amerikos mokslininkų, jų tarpe 13 Nobelio premijos laureatų, pasirašė protestą Sovietų Sąjungai, atsisakydami turėti bet kokių reikalų su Sovietų mokslininkais, kol bus kalinami fizikas Juri Orlovas ir matematikas Anatoly Ščaranskis.

•    Rytų Vokietijoje nuteistas pustrečių metų kalėti mechanikas P. Krauze, kuris viešai pareikalavo, kad Rytų Vokietijoje būtų saugomos žmogaus teisės.

•    V. Vokietijos laikraščio “Die Welt” skaitytojai įžymiausiu pasaulio žmogumi išrinko popiežių Joną Paulių II. Jo paveikslą ir žinią apie šį išrinkimą laikraštis išspausdino pirmame puslapy.

•    V. Vokietijoje ir šiemet buvo pravedama tradicinė gavėnios rinkliava pasaulio atsilikusiems kraštams. Rinkliava pravesta šūkiu: “Išmokime pasidalinti gėrybėmis”.

•    Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas ir Vilniaus universiteto 400 m. sukakties minėjimas bus Čikagoje rugpiūčio 31 - rugsėjo 7 d.

•    Kun. Stasys Yla laimėjo premiją už religinį veikalą “Jurgis Matulaitis”. Premiją paskyrė Ateitininkų federacijos vertinimo komisija; mecenatas J. Sinkus.