Spausdinti

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

 
JUBILIEJINIAI METAI — Redakcija .................................. 1
NAUJASIS POPIEŽIUS IR POVATIKANINĖS PROBLEMOS— Juozas Vaišnys, S.J.3
DR. VINCAS KUDIRKA GYVAS MŪSŲ TAUTOJE — Jonas Miškinis ........... 6
VYRUI APIE MOTERS PSICHOLOGIJĄ — Gyd. A.A......................... 8
KĄ MYLĖJO PETRARKA? — M. Bartninkas ............................. 10
RANKOS PASPAUDIMAS — O. K........................................ 12
ŠEKSPYRAS — J. Venckus, S.J...................................... 15
DAIL. PRANAS DOMŠAITIS — Redakcija .............................. 36
ŽMOGAUS IR DIEVO VALIA TAUTOJE — Stasys Yla ..................... 37
TĖVO GENEROLO LAIŠKAS LIETUVIAMS JĖZUITAMS — P. Arrupe, S.J.  ... 40
JONAS MILTONAS — J. Venckus, S.J................................. 41
PESTALOZZI — ŽYMUSIS PEDAGOGAS — Jonas Miškinis ................. 43
MINTYS APIE RELIGIJĄ — Pranys Alšėnas ........................... 47
DAIL. DALIA ANCEVIČIENĖ — Redakcija ............................. 55
BIRUTĖ BARODICAITĖ IR VIOLETA KAROSAITĖ — Redakcija ............. 72
ŽMOGAUS SKAUSMAS — Stasys Yla ................................... 73
PASAULIEČIAI — KRISTAUS PRANAŠIŠKOS GALIOS DALININKAI 
— P. Daugintis, S.J.............................................. 76
JONAS BILIŪNAS — Jonas Miškinis ................................. 79
KAI KURIOS DIEVO PROBLEMOS — Antanas Saulaitis, S.J.............. 81
KOKIOS KLIŪTYS MOTERIMS TAPTI KUNIGAIS? — Stasys Yla ............ 83
KALBOS PIKTŽOLĖS — K. J. N....................................... 83
ŽMOGAUS PRISIKĖLIMAS — Stasys Yla .............................. 109
ASYŽIUS IR ASYŽIETIS — Alfonsas Grauslys ... 112, 155, 189, 225, 259
MAIRONIS IR SCHOPENHAUERIS — V. Bagdanavičius .................. 116
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ — Redakcija .................. 144
MOTINOS DIENA — Kristina Parėštytė ............................. 145
MEILĖ DIDŽIAJAI MOTERIAI — Stasys Yla .......................... 148
GERAS DRAUGAS — RETAS PAUKŠTIS — Aldona Kamantienė ............. 150
DIDYSIS RŪPESTIS ŽMOGUMI — P. Daugintis, S.J.................... 152
NEŽENGTAS ŽINGSNIS — A. Saulaitis, S.J.......................... 158
GYVENIMO ŽODIS — Chiara Lubich ................................. 161
KUNIGAS IR ŽMONĖS — P. Daugintis, S.J........................... 181
GYVENIMO ŽODIS — Chiara Lubich ................................. 184
GERAS DRAUGAS — RETAS PAUKŠTIS — Dalia Staniškienė ............. 185
KRIKŠČIONIŠKOJI ARTIMO MEILĖ — P. Daugintis, S.J................ 193
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA — J. Venckus, S.J.................. 196
BRANGINKIME ŽODĮ — A. Mauragis ................................. 217
NĖRA DRAUGYSTĖS BE IŠTIKIMYBĖS — Nina Gailiūnienė .............. 220
GYVENIMO ŽODIS — Chiara Lubich ................................. 224
KRIKŠČIONIŠKOJI DRAUGIŠKA MEILĖ — P. Daugintis, S.J............. 229
GEOGRAFINĖ MALDA — A. Saulaitis, S.J............................ 232
TEGUL JOS VARDAS BŪNA MOTERIS — Marija Eivaitė.................. 236
TIKRAS DRAUGAS — DIDELIS TURTAS — Ingrida Bublienė ............. 253
GERAS DRAUGAS — RETAS PAUKŠTIS — Eglė Paulikienė ............... 257
KRIKŠČIONIŠKOJI BENDRUOMENĖ IR MES — P. Daugintis, S.J.......... 263
GYVENIMO ŽODIS — Chiara Lubich ................................. 266
JAU (AR DAR VOS) DEŠIMT METŲ — Antanas Saulaitis, S.J........... 267
DZŪKIJA — DAINŲ KRAŠTAS — Jonas Miškinis ....................... 273
MARIJA TŪBELYTĖ-KUHLMAN — Redakcija ............................ 287
POPIEŽIUI APSILANKANT — Juozas Vaišnys, S.J. ................... 289
DIEVO LAUKINĖJE GAMTOJE — Anicetas Tamošaitis, S.J. .. 293, 338, 367
VANDA ALEKNIENĖ — Redakcija .................................... 323
PRISIKĖLĘ SU KRISTUMI — Antanas Saulaitis, S.J. ................ 325
TAIKA, BAISIOJI GRĖSMĖ IR ŽMOGUS — P. Daugintis, S.J............ 327
VYSKUPŲ LAIŠKAS — Vysk. V. Brizgys ir vysk. A. Deksnys  ........ 330
DIDVYRIU, KANKINIU IR ŠVENTŲJŲ ŽEMĖ — J. Petraitis  ............ 331
JURGIS PABRĖŽA — J. Miškinis ................................... 335
MENO TURTAS IR SVARBA TAUTOS GYVENIME — Bruno Markaitis, S.J. .. 337
KĄ ŽADA ATEITIS? — A. Mauragis ................................. 361
“MOTERYS VISAME TEKLAUSO VYRŲ?” — A. Rubikas ................... 365 
KODĖL LINKĖDAMA KRISTAUS RAMYBĖS DAR VIS JAUČIUOSI NEPATOGIAI? 
— A. Kamantienė ................................................ 371
VLADAS PŪTVIS —KILNI LIETUVIŲ TAUTOS ASMENYBĖ — J. Miškinis .... 374
 
MOKSLAS
 
VILNIAUS UNIVERSITETAS — LIETUVIŲ TAUTINIO ATGIMIMO ŽIDINYS
— Alicija Rūgytė ................................................ 17 
KARALIAUS STEPONO BATORO PRIVILEGIJOS VILNIAUS UNIVERSITETUI 
— Paulius Rabikauskas, S.J.  .................................... 48 
POPIEŽIAUS GRIGALIAUS XIII BULA VILNIAUS UNIVERSITETUI 
— Paulius Rabikauskas, S.J. ..................................... 86
VYRIAUSIOJI LIETUVOS MOKYKLA — Simas Sužiedėlis..................123
IŠEIVIJA IR VILNIAUS UNIVERSITETAS — Vincentas Liulevičius ..... 165 
PIRMIEJI VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIAI—Paulius Rabikauskas,S.J.201
DARBO UNIVERSITETAS VILNIUJE — G. A. ........................... 239
VILNIAUS UNIVERSITETO ANTSPAUDAS — P. Rabikauskas, S.J. ........ 240
VILNIAUS AKADEMIJOS SPAUSTUVĖ — Alicija Rūgytė ................. 278 
VILNIAUS UNIVERSITETO 400 M. SUKAKTI MININT— Vincas Maciūnas 296,344
LITUANISTIKA STEPONO BATORO UNIVERSITETE — Simas Sužiedėlis .... 376
 
ŠEIMA
 
KODĖL VAIKAI PABĖGA IŠ NAMU? — Danutė Bindokienė ............ 21, 60
ŽODŽIAI APIE ŽODĮ — R. B. ....................................... 28
IR PRADĖTI NUO ABC — R. Bornotėnienė ............................ 95
KAD VAIKAI NEBĖGTŲ IŠ NAMŲ — dr. A. Garūnas .................... 129
NE TOKS KAIP KITI — K. T........................................ 168
MOČIUTĖS LEPŪNĖLĖ — B. B........................................ 210
AŠ PATS ... — Birutė Ragauskienė ............................... 247
RASKIME LAIKO — R. Norkienė..................................... 249
KAS YRA VAIKAS? — D. B. ........................................ 275
KNYGOS PUSLAPIAI NEPRIRAŠYTI — Zita Kilienė .................... 276
AR VIEN TIK MAŽYLIUI? — N. Sidorkaitė .......................... 277
IDEALI MOTERIS — Vytautas Kąsnis .......................... 301, 351
VAIKAI NELEIDŽIA — P. P......................................... 303
MOTERIS SU KAUKE — Vytautas Kąsnis ............................. 382
KAD VAIKAMS BŪTŲ GERA — B. Boreišienė .......................... 384
UOŠVĖS, ANYTOS — R. Bernotėnienė ............................... 386
 
JAUNIMAS
 
IR AŠ TEN “KRONIKOJE” BUVAU — Antanas Saulaitis, S.J............. 29
APIE MOKYTOJAVIMĄ —- Kristina Parėštytė ......................... 64
BENDRUOMENĖN JUNGIANTI MALDA — Antanas Saulaitis, S.J............ 66
VAKARAS KUNIGO NAMELYJE — A. Saulaitis, S.J...................... 97
DĖL KO VAIKAI PABĖGA IŠ NAMU? — Studentai ....................... 99
LAIŠKELIAI LIETUVĖNAMS — A. Saulaitis, S.J...................... 132
TIKRA DRAUGYSTĖ — Laura Lauciūtė ............................... 207
KONGRESO MINTYS — A. Saulaitis, S.J............................. 303
DVIEJŲ PAKOPŲ LIETUVIU JAUNIMO VEIKLA — Viktoras Nakas ........  308
JAUNIMO KONGRESO STUDIJŲ DIENOS — Kristina Parėštytė ........... 310
ŠEŠTASIS LITUANISTIKOS SEMINARAS — Studentai.................... 311
AŠ ESU LIETUVAITĖ — Laima Steikūnaitė .......................... 314
KAS YRA GERAS DRAUGAS? — Kristina Veselkaitė.................... 315
KAIP LAIMĖTI DRAUGŲ — Stefanija Stasienė ....................... 316
POPIEŽIAUS APSILANKYMAS JAUNIMO AKIMIS — Studentai ............. 388
 
KNYGOS
 
VLADO ŠLAITO “NESU VĖJO MALONĖJE” — R. Šilbajoris .............. 169
SVETIMI UOSTAI IR LOTOSO VAISIAUS SALDUMAS — D. Bindokienė ..... 242
TYLINČIOSIOS BAŽNYČIOS — A. Likanderienė  .....................  245
DABARTINIO POPIEŽIAUS POEZIJOS RINKINYS — J. Prunskis .......... 246 
KAZIMIERO BARĖNO “KILOGRAMAS CUKRAUS” 
— Ilona Gražytė-Maziliauskienė ................................. 317
MONSINJORAS — P. Daugintis, S.J................................. 353
ARTI TIKSLO — kun. A. Nockūnas, M.I.C .......................... 354
 
EILĖRAŠČIAI
 
ONA MIKAILAITĖ .................................................. 14
RABINDRANATH TAGORE ............................................. 46
STEPHEN PHILLIPS ................................................ 84
VYTAUTAS PESECKAS .............................................. 164
VILIJA VAKARYTĖ ................................................ 208
ZENTA TENISONAITĖ .............................................. 256
ALFONSAS TYRUOLIS .............................................. 282
DANGUOLĖ SADŪNAITĖ ............................................. 292
VLADAS ŠLAITAS ................................................. 292
JAIME TORRES BODET ............................................. 373
 
TĖVYNĖJE ....... 31, 67, 101, 134, 173, 211, 251, 283, 319, 357, 389
 
KALBA .......... 33, 69, 103, 137, 176, 213, 250, 285, 320, 355, 391
 
ATGARSIAI ........................................ 35, 105, 139, 178
 
TRUMPAI IŠ VISUR — visuose numeriuose yra trumpų žinučių iš katalikiškojo pasaulio.
 
“LAIŠKAI LIETUVIAMS” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaguoja Juozas Vaišnys, S.J. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Redakcijos ir administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Tel. 737-8400.