Spausdinti


1980 / VASARIS - FEBRUARY / VOLUME XXXI, NO. 2

AKTYVUS IR PASYVUS PATRIOTIZMAS

37

 D. Bindokienė

ŽEMĖS GĖRYBIŲ ERŽILAS

41

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

“TEATEINIE TAVO KARALYSTĖ”

44

 Chiara Lubich

KRISTAUS KANČIOS VAIDINIMAI 

45

 Juozas Vaišnys, S.J.

FRAGMENTAI IŠ PASAULIO RELIGINĖS POEZIJOS

47

 Kabir ir Kahlil Gibran

PATRIOTIZMAS — TĖVYNĖS MEILĖS JAUSMAS

48

 Jonas Miškinis

VYSKUPAS VALERIJONAS PROTASEVIČIUS

49

 Paulius Rabikauskas, S.J.

IDEALI MOTERIS SU KAUKE

52

 Vytautas Kasnis

PIRMIEJI VEDYBINIO GYVENIMO METAI

56

 Audronė S. ir M.B.

PRIEŠ KETVIRTĮ ŠIMTMEČIO

58

 Juozas Vaišnys, S.J.

SKAITINIAI MŪSŲ MAŽIESIEMS

62

 A. Tyruolis

LIETUVOS ISTORIJOS VAIZDAI

63.

 Red.

KNYGŲ LIKIMAS

64

 Jonas Miškinis

TĖVYNĖJE

65

 D. ir G. Vakariai

KALBA

67

 J. Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

69

 Skaitytojai

TRUMPAI IŠ VISUR

70

 J. Pr.

EKSKURSIJA Į EUROPĄ

72

 Red.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

72

 Red.

Šis numeris yra iliustruotas Dalios Petreikytės nuotraukomis. Šiais metais ji baigia odontologijos studijas Loyolos universitete. Fotografavimu pradėjo domėtis prieš keletą metų. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.