Spausdinti

     "Laiškų lietuviams” 30 metų sukakties minėjimas bus balandžio 13 d., sekmadienį, 4 val. p.p. Jaunimo Centre. Pagrindinę kalbą pasakys JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė. Meninę programą atliks jaunimas: Jūratė Tautvilaitė, Rūta Pakštaitė ir neseniai iš Lietuvos atvykęs Rimgaudas Kasiulis. Po programos bus puikios vaišės, kurias ruošia p. Kupcikevičienė.

     Šiame minėjime bus taip pat įteiktos premijos konkurso laimėtojams. Konkurso vertinimo komisiją sudarė: Leonas Zaremba, S.J., (pirm.), Rima Sidrienė (sekr.), Marija Saulaitytė - Stankuvienė, Juozas Toliušis ir Gailutė Valiulienė. Komisija, susirinkusi posėdžio š.m. kovo 18 d., paskyrė keturias premijas. I premiją (150 dol.) laimėjo Jurgis Gliauda, II (100 dol.) — Aldona Kamantienė, III (75 dol.) — Kostas Paulius, IV (50 dol.) — Gražina Kriaučiūnienė. Premijų mecenatai: dr. Milda ir Stasys Budriai — 150 dol., Bronė ir Janas Veselkai — 100 dol., Vytautas Vizgirda — 75 dol., Stefanija Rudokienė — 50 dol.

     Sveikiname laimėtojus, esame labai dėkingi mecenatams ir vertinimo komisijai.

EKSKURSIJA Į EUROPĄ

     "Laiškų lietuviams” organizuojama ekskursija į Europą susilaukė didelio susidomėjimo — jau turime pakankamą skaičių dalyvių. Dabar užsakėme didesnį autobusą, tai dar vieną kitą galime priimti, tik paskubėkite registruotis.