Spausdinti

ses. Ona Mikailaitė

     —    Kas jie, tie vaikai? Kodėl tu paskui juos ir paskui juos?...

     —    Jie yra mano draugai, — aiškino Tuliukas.

(Ištrauka iš knygelės Tuliukas)

     Ar ne tiesa, kad ir mes paskui juos ir paskui juos, tuos vaikus, kad tik skaitytų. O gal tai tik vyresniųjų "problema”? Gal tik jie, kaip pavyzdžiui, A. Tyruolis, (L.L. vasario nr.) nusiskundžia, kad trūksta skaitinių mūsų mažiesiems. Nesinorėtų taip manyti. Tenka sutikti daug jaunų tėvų, kurie deda visas pastangas vaikams namuose sukurti lietuvišką aplinką ir pratinti prie lietuviško žodžio. Tokių kiekviena nauja knyga vaikams pasitinkama su entuziazmu.

     Tuliuko išvaizda, meniškas suplanavimas, pasakos tekstas pritaikyti šių dienų vaikui, nuolat maitinamam vaizdais ir prie jų pripratusiam. Ir kodėl ne? Kodėl lietuviškasis žodis negali būti lygiai patrauklus ir net patrauklesnis negu svetimasis? Vaikas juk nejučiomis lygins lietuviškus leidinius su amerikietiškais. Ir šį sykį vaiko akis tikrai už Tuliuko užklius. Šie draugiško ančiuko nuotykiai apipinti gausiomis, gero dydžio ir nepaprastai kruopščiai atliktomis Dianos Gelažiūtės - Kizlauskienės iliustracijomis. Jos traukte traukia jaunąjį skaitytoją prie to lietuviškojo žodžio.

     Ši yra pirmoji Ritonės Jotvingytės knyga, nors ji yra prityrusi pasakų rašytoja vaikams. Jos kūriniai buvo spausdinami "Eglutėje” ir kituose periodiniuose leidiniuose; jie buvo skaitomi per lietuviškas radijo valandėles, ir daug kas jais džiaugėsi. Rašytoja pasižymi sakinio sklandumu, tiksliu žodžiu, bet drauge lengvumu bei sąmoju. Ypač patrauklūs ir gyvi jos dialogai, kuriuos paprastai vaikai labai mėgsta. Tuliuko kalba nėra sunki, bet pakankamai turtinga, kad ir tėvams, ir vaikams bus smagu aiškintis ir ką nors naujo išmokti. Vaikai, kurie jau skaito, nesunkiai patys pasiskaitys, o kadangi pasaka neilga, tik 31 puslapis, galės ir pasididžiuoti perskaitęs knygą.

     Tuliuko tematika — augimas ir draugystė gyvuliukų gyvenimo fone — yra ypač artima jaunesniam vaikui, kuris pradeda atrasti pasaulį už savo kiemo. Knygelės visa nuotaika ir išvaizda primena gražy Walt Disney stiliy, bet čia viskas lietuviška. Kadangi mūsų vaikams vis labiau trūksta lietuviškų išsireiškimų savo naujai atrandamam pasauliui apibūdinti, skaitymas bus proga patraukliu būdu praturtinti vaiko žodyną bei sąvokas. Pasaka ypač atitiks 5 - 7 metų vaiko vaizduotę bei kalbinį pajėgumą.

     Tuliuko pasirodymo proga norėtysi priminti seną ir patikimą lietuviško auklėjimo priemonę — šeimoje pasakos skaitymą prieš vaikams atsigulant. Nors mūsų vaikai "visko turi per akis”, bet ne retai nustembi, pavyzdžiui, stovyklose, kad daugelis vaiky nėra turėję to jaukaus išgyvenimo — kad kas jiems skaityty pasaką prieš užmiegant. Tokiam skaitymui Tuliukas ypač tinka ir tikriausiai bus prašomas dažno kartojimo.

     Belieka tik raginti ir viltis, kad knygelė būtų perkama ir naudojama. O rašytojai bei jaunai, gabiai dailininkei linkiu vėl susidėti ir ką nors panašaus išleisti.

TULIUKAS — Ritonė Jotvingytė; išdėstymas, meninė priežiūra ir iliustracijos Dianos Kiz-lauskienės. Minkšti viršeliai, 31 psl. Spaudė Morkūno spaustuvė Čikagoje. Kaina — 3 dol. Užsisakyti galima pas platintojus ir šiuo antrašu: E. Juknevičienė, 2851 W. 64th, Chicago, IL 60629.