Spausdinti

Adolfas Baliūnas

     Vincento Liulevičiaus šiais metais išleistas veikalas "Amerikos lietuvių ekonominė veikla” gerokai praturtino mūsų negausią literatūrą ekonominiais klausimais. Ši 223 puslapių knyga yra brangi tuo, kad joje kruopščiai surinkti istoriniai duomenys apie pirmųjų lietuvių pastangas užsidirbti pragyvenimą Amerikoje. Knyga turi devynis skyrius, kur smulkiai aprašomas ateivių įsikūrimas žemės ūkyje, perkant nejudomąjį turtą, laikant įnamius ("burdingerius”), steigiant amatų dirbtuves. Rašoma apie pirmuosius lietuvių žingsnius pramonėje, plačiai nušviestos lietuvių ateivių steigtos prekybos įmonės. Pirmą kartą spaudoje duodama lietuvių finansinių institucijų — bankų ir taupomųjų bei skolinamųjų bendrovių — kūrimosi istorija. Daug vietos skirta žinioms apie pirmuosius lietuvius profesionalus, gydytojus, advokatus ir t.t. Pagaliau paskutinis devintasis skyrius sumini Amerikos lietuvių ekonomines organizacijas.

     Įdomu, kad pirmieji bandymai įsikurti žemės ūkyje daugiausia pasisekimo turėjo Michigan ir Wisconsin valstybėse, kuriose ir dabar sutinkame nemaža lietuvių valdomų ūkių. Daugelis lietuvių ateivių žemės ūkių buvo maži ir negalėdavo konkuruoti su stambiais Amerikos ūkiais, dirbamais mašinomis. Todėl daugumas jų buvo priversti likviduotis, o jų savininkai išsikėlė į miestus, kur galėjo daugiau uždirbti.

     Nepaprastai rūpestingai autorius surinko žinias apie pirmuosius namų savininkus, nurodydamas įsigyjamų nuosavybių kainas ir net stengėsi įvertinti valdomų turtų dydį, kuris esąs 1.579.141.602 dol. (208 psl.). Žinoma, toks visų lietuvių valdomo turto Amerikoje įvertinimas vieno dolerio tikslumu yra abejotinas. Tačiau tie skaičiai padeda pažinti, kuriose srityse lietuviai ateiviai sėkmingiausiai kūrė savo ekonominę gerovę.

     Amatų srityje lietuviai daugiausia buvo siuvėjai. Jie ne tik dirbo rūbų siuvyklose, bet ir patys steigė siuvyklas, kur samdė 50-100 darbininkų. Vieną tokių rūbų siuvimo įmonių Amerikos lietuviai buvo įsteigę ir Lietuvoje, vardu "Rūbas”.

     Lietuviai sėkmingai vertėsi maisto ir mėsos prekyboje. Lietuviai mėsininkai įsigijo patyrimo, dirbdami skerdyklose, ir buvo žinomi šios srities specialistai. Nemaža lietuvių buvo įsteigę ir stambių baldų pardavimo įmonių, automobilių prekybos įstaigų, iš kurių plačiai žinoma Balzekas Motor Sales, Inc., užėmusi svarbią vietą Chrysler automobilių prekyboje visoje Amerikoje. Taip pat lietuviai yra žinomi ir smuklių-"saliūnų” laikymo srityje. Beveik kiekviena-me Amerikos mieste, kur tik lietuvių gyventa, rasime šios rūšies užeigų; vienu metu tik Čikagoje jų buvo daugiau kaip 2000.

     Pramonės srityje, kur yra reikalingi stambūs kapitalai, lietuvių randame mažiau. Pirmosios pramonės įstaigos buvo spaustuvės, reikalingos spausdinti lietuviškus laikraščius ir knygas. Daug lietuvių pasižymėjo statybos pramonėje. Iš pramonės įmonių yra žinomos Antano Rudžio Rockwell Engineering Co. — stambi metalo apdirbimo įmonė; Andriulio Michigan Farm Cheese Dairy, Inc.; Vinco Kutkaus Harders Engineering Co.

     Labai vertingas šios knygos skyrius yra apie finansus, kur aprašoma lietuvių bankų ir taupymo - skolinimo bendrovių įsteigimo istorija. Labai įdomu, kaip kai kurios lietuviškos taupymo bendrovės, pradėtos su keliasdešimt dolerių kapitalo, išaugo į milijonus dolerių turinčias institucijas. Dabartiniu metu lietuvių valdomų taupymo ir skolinimo bendrovių turtas Amerikoje siekia daugiau kaip 600 milijonų dolerių. Lietuviškos taupymo ir skolinimo bendrovės labai daug prisidėjo prie Amerikos lietuvių ekonominės gerovės, ypač padėdamos lietuviams įsigyti nekilnojamąjį turtą. Jei išandien 70% lietuvių šeimų gyvena nuosavuose namuose, tai yra šių bendrovių nuopelnas.

     Labai daug žinių V. Liulevičius parinko apie pirmuosius lietuvius profesionalus gydytojus, advokatus ir t.t. Pirmieji ateiviai, atvykę į šį kraštą, neturėjo akademinių diplomų. Juos teko įsigyti sunkiu keliu studijuojant Amerikoje. Čia daug padėjo Valparaiso universitetas, kuris leido neturtingiems studentams už mokslą ir pragyvenimą užsidirbti pačiame universitete, atliekant Įvairius darbus.

     Knyga yra gausiai iliustruota lietuviškų įmonių, organizacijų ir jų vadovų nuotraukomis. Ją verta įsigyti kiekvienam, kas domisi lietuvių ekonominio gyvenimo istorija Amerikoje.

Vincentas Liulevičius. AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINĖ VEIKLA. 1870-1977. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoje 1980 m. Kaina 8 dol.