Spausdinti

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Kotryna Grigaitytė. MARIŲ VĖJUI SKAMBANT. Lyrika. Viršelis ir iliustracijos — Pauliaus Jurkaus. Išleido “Darbininkas” 1980 m. 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 108 psl., kaina 4 dol.

Juozas Kralikauskas. PO ULTIMATUMO. Premijuotas romanas. Viršelis — Marytės Barzdžiūtės. Išleido Liet. Knygos klubas 1980 m. 188 psl., kaina 6 dol.

Albinas Baranauskas. VINCO MAZURKEVIČIAUS ROMANAS. Viršelis ir aplankas — Petro Aleksos. Išleido Liet. Knygos klubas 1980 m. 280 psl., kaina 6 dol.

KALNAI IR SLĖNIAI. Čikagos Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos moksleivių metraštis (1978 - 1980 m.). Redaktoriai: Vida Momkutė, Rasa Plioplytė, Ramona Smilgaitė. Redakcinė komisija: Audrė Budrytė, Gailė Eidukaitė, Julija Gotceitaitė, Viktoras Gudas, Zita Kuliešytė, Nida Pemkutė, Rasa Tijūnėlytė. Metraščio globėjas — Juozas Masilionis. 118 psl., kaina 5 dol.

RATILAI. Kristijono Donelaičio Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos moksleivių metraštis (1979-1980 m.). Spaudai paruošė ir redagavo: Danutė Bindokienė ir Regina Kučienė. Nuotraukos ir užsklandos — Jono Tamulaičio. Viršelis — Jono Maleiškos. 136 psl., kaina nepažymėta.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams

100 dol. aukojoRytas ir Aušra Babickai.

12 dol. aukojoS. Butkienė

Po 7 dol. aukojo:A. Dundulis, J. Naikelis, S. Zatorskienė, J. Janušauskas.

Po 5 dol. aukojo:J. Abraitis, K. Balčiūnas, B. Karaškienė.

Po 4 dol. aukojo:J. Jusys, J. Litvinas, K. Jasiulevičius, J. Rugys.

3 dol. aukojoJ. Dudienė.

Po 2 dol. aukojo:S. Barmienė, E. Matukas, A. Šimkus, J. Laučka, M. Veliuona, A. Nekrašius, S. Jckubauskas, L. Radvila, B. Butkienė, B. Kruopis, R. Kaunienė, J. Kanišauskas, N. Kaceckienė, J. Paronis, P. Želvys, A. Kašuba, J. Ališauskas, J. Sandargas, S. Martšauskas, J. Kačkelis, O. Danisevičius, A. Laukaitis, S. Statkus, T. Šaulienė, A. Balsys, G. Kaufmanienė, L. Balaišis, R. Andrijauskienė, D. Eidukienė, S. Galisienė, H. Moliejienė, V. Pleirienė, B. Stangenberg, J. Gritėnas, B. Lintakienė, A. Maskaliūnas, S. Santvaras, K. Stankūnas, E. Zenkevičienė, D. Balienė, V. Žebertavičius, S. Petrulis, O. Kaselienė, kun. V. Karalevičius, V. Matulionis, J. Orantienė, F. Valinskas, A. Barzdukas, J. Puteris, S. Paketuras, J. Arvydas, B. Baras, K. Barzdukas, L. Dainauskienė, S. Graužinienė, B. Jankauskas, S. Kybartas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvu Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijis Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.