Spausdinti

DVIDEŠIMT ANTRASIS "LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Skelbiame konkursą tema "Kaip išlaikyti šeimos vienybę ir lietuviškumą?”

     Atrodo, kad kuo toliau, tuo sunkiau ir mums, lietuviams, išlaikyti šeimų vienybę ir lietuviškumą. Manome, kad bus naudinga panagrinėti šių blogybių priežastis, pažiūrėti, ar lengviau šiuo keliu pasuka mišrios šeimos, kaip to išvengti ir t.t.

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus į atskirą vokelį savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki 1981 m, kovo mėn. 1 dienos.

     Už geriausius rašinius skiriame keturias premijas: I — 150 del., II — 100 dol,, III —    75 dol., IV — 50 dol. Iki šiol turime tik nuolatinę IV-tos premijos mecenatę, bet tikimės, kad atsiras mecenatų ir kitoms premijoms.

Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” rėmėjams

32 dol. aukojo A. Gylienė.

Po 12 dol. aukojo: L. Kupcikevičius, A. Domanskienė, V. Šniolis, S. Skibniauskas.

10 dol. aukojo S. Slavickas.

9 dol. aukojo J. Sungaila.

8 dol. aukojo I. Krikščiūnienė.

Poo 7 dol. aukojo: E. Diminskienė, A. Baleišienė, A. Elijošius, J. Janušaitis, J. Daunoras, L. Kriaučeliūnas, V. Gaidelis.

Po 5 dol. aukojo: J. Latvys, D. Šatas, J. Stanislovaitienė.

Po 4 dol. aukojo: M. Manomaitis, E. Bumelienė, J. Povilaitienė, E. Matutienė, J. Grigaitis, Z. Pupienė, J. Tamulis, J. Veselka, T. Vaitkūnaitė, E. Vaitkūnienė, R. Valickis, T. Seliokienė.

Po 2 dol. aukojo: K. Kašinskas, A. Pretkelis, K. Puskunigis, J. Vinciūnas, R. Čemarka, S. Pumputis, P. Petkelienė, A. Razutis, I. Rimkūnienė, Z. Brencius, L. Koch, G. Lapenas, E. Nemickienė, J. Siaurusaitis, J. Leščinskas, J. Staugas, B. Raugas, R. Čepulienė, J. Gedrimienė, J. Stonkus, L. Eimantas, B. Lukoševičienė, P. Gulbinskas, L. Murauskienė, B. Sakalas, M. Valaitis, D. Regina, J. Stravinskas, I. Žemaitienė, A. Mauragis, A. Žigaitis, B. Sirbintaitė, D. Mieliulienė, T. Rymantienė, V. Ramanauskas, L. Rumšas, J. Slapkauskas, O. Šimaitienė, A. Šembrotas, V. Jasiukaitienė, E. Eidėnienė, K. Markus, kun. J. Grigonis, K. Palčiauskas, M. Čėsnienė, K. Sragauskas, M. Kušlikienė, kun. V. Pikturna, A. Alkaitis, J. Banėnas, G. Čapkauskienė, A. Garkūnas, A. Nekrašius, K. Ancerevičienė, S. Beliūnas, B. Balys, E. Barškėtienė, M. Graužinytė, A. Rimkus, J. Turčinskas, E. Vilimaitė, V. Vaitkevičienė, L. Kynas, P. Grušas, Z. Rajeckas, M. Krasauskas, A. Pilipavičius, T. Bogušienė, J. Paovys, J. Bujauskas, B. Simonaitienė, J. Šiaučiūnas, M. Milass, B. Žvinakis, V. Knyvaitė, A. Kuolas, J. Stankaitis, E. Andriušis, S. Jautokaitė, J. Juodgudis, E. Jokubkienė, M. Kvedaras, G. Mitsevitz, J. Puidokas, J. Rutka, K. Rožanskas, G. Senkevičienė, B. Konauka, M. Kup-rionienė, J. Andrašiūnas, A. Šulaitis, A. Styra, B. Zdanienė, C. Sur-dokas, J. Lipnickas, L. Gailišienė, K. Gudinskas, P. Naudžiuvienė, A.    Jadviršienė, E. Keresevičienė, J. Prunskis, S. Daržinskis, M. Jurgutis, A. Bražėnas, M. Bumbulienė, V. Pleškus, D. Mikoliūnienė, J. Rumbutis, J. Andriulis, J. Mackevičius, P. Kilius, A. Nelsienė, V. Barius, P. Žibūnas, P. Blekys, S. Jurkūnas, L. Kerulis, S. Leipus, B.    Macianskis, J. Racevičienė, S. Sravinskis, V. Tauras, M. Valiukėnas, G. Žukauskienė, O. Simonaitienė, S. Vaicekauskienė, J. Arštikys, T. Jurcys, R. Račkauskienė, S. Jucienė, O. Nagelė, J. Karalius, V. Velža, V. Beleckas, A. Janušis, V. Žilinskas, E. Tribinevičienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Sau-laitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.