XXII “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Skelbiame konkursą, parašyti straipsniui tema “Kaip išlaikyti šeimos vienybę ir lietuviškumą”. Straipsnyje reikėtų panagrinėti šeimų suirimo (išsiskyrimo) ir nutautimo priežastis, ar lengviau šiuo keliu pasuka mišrios šeimos ir t.t.

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus į atskirą vokelį savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiustas redakcijai iki 1981 m. kovo mėn. 1 dienos.

     Už geriausius rašinius skiriamos keturios premijos: 1 — 150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol. Jau turime III-čios premijos mecenatą — J.V. Vizgirdą ir IV-tos — S. Rudokienę. Tikimės, kad atsiras mecenatų ir kitoms dviem premijoms.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Bronius Kviklys. LIETUVOS BAŽNYČIOS. I — Telšių vyskupija. Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 3001 W. 59th St., Chicago, Ill. 60629. Daug iliustracijų, kieti viršeliai, 400 psl. Planuojama išleisti dar 5 knygas apie kitų vyskupijų bažnyčias. Kai komunistai naikina Lietuvos bažnyčias, šiomis knygomis stengiamasi apsaugoti bent jų nuotraukas.

Juozas Brazaitis. RAŠTAI. I tomas. Šiame tome surinkti Brazaičio raštai apie Tumą-Vaižgantą, Dambrauską-Jakštą, Donelaitį, Daukantą, Valančių, Baranauską ir Pietari. Redakcinė komisija: Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. Išleido “Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti” 1980 m. Kieti viršeliai, 550 psl., kaina nepažymėta.

Bronys Raila. VAIVOS RYKŠTĖ. Šimtas prakalbų i Lietuva, 1975-1979. Išleido “Viltis” 1980 m. Aplankas — Algirdo Kurausko. 430 psl., kaina 10 dol. Tai šimtas įdomių prakalbų, transliuotų į Lietuvą per Laisvės radiją (Radio Liberty), paruoštų vaizdingu “railiš-ku” stiliumi.

Dagys. MEILĖ TARP PRIEŠŲ. 12-kos vaizdų drama. Autoriaus išleista ir Iliustruota. 156 psl., kaina nepažymėta. Autoriaus-leidėjo adresas: 78 Chelsea Ave., Toronto, Canada, M6P 1C2.

Leonardas Andriekus. ETERNAL DREAM. Selected Poems. I anglų kalbą išvertė Ir išleido Jonas Zdanys. Aplankas — Romo Viesulo. Kieti viršeliai, 66 psl., kaina 6 dol.

William Wolkovich-Valkavicius. LITHUANIAN PIONEER PRIEST OF NEW ENGLAND. Autorius čia aprašo kun. Juozo Žebrio (1860-1915) gyvenimą, kovas Ir tragišką mirtį. 214 psl., kaina 6 dol. Felix Timmermans. ADAGIO. Iš nederlandų kalbos Žentas Teniso-naitės išversti eilėraščiai. Išleido “Nida” Anglijoje. 42 psl., kaina nepažymėta.

TREES. Algimanto Kezio, S.J., fotografijų rinkinys, išleistas “Galerijos” atidarymo proga.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Sau-laitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė Ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.