•    Niujorke pranciškonas kun. Bruce Ritter, 52 m., yra įsteigęs vadinamus Covenant namus, kur globojami, valgydinami iš namų pabėgę, šeimos globos netekę nepilnamečiai. Maždaug šimtas tokių keliolikmečių kasdien čia gauna patarimus, pastogę, lovą, pavalgymą. Jiems padedama grįžti į šeimą arba susirasti kokį padorų pragyvenimo šaltinį. Kunigui talkina 215 tarnautojų štabas ir dar apie 150 savanorių talkininkų. Tos įstaigos adresas: Covenant House, 460 West 41st St., New York, N.Y. 10036.

•    JAV-se yra 49.812.178 katalikai, gyvenantieji 32-se arkivyskupijose ir 138-se vyskupijose. Vyskupų JAV-se yra 353, kunigų 58.621, seselių 126.517, broliukų vienuolių 7.941.

•    Kunigystei ruošdamiesi, JAV-bių seminarijose mokosi 8.552 studentai ir dar 4.674 lanko vienuolynų seminarijas.

•    JAV katalikų pradžios mokyklas lanko 2.316.200 moksleivių, aukštesniąsias — 846.559; veikia 8.149 katalikų pradžios ir 1.527 aukštesniosios mokyklos.

•    Pasaulio vyskupų sinodas prasidės rugsėjo 26 d. Romoje.

•    Klauzūruotų seserų visame pasaulyje dabar yra 63.000, gyvenančiu 2.650-je vienuolynų. Daugiausia jų — apie 43.000 — yra Europoje.

•    Australijoje sąjūdis už žmogaus teisę į gyvybę pasiekė laimėjimą, kad parlamentas patvirtino įstatymo pakeitimą, užtikrinantį negimusio kūdikio teisę gyventi. Įstatymas apima Jungtinių Tautų 1959 m. paskelbtą kūdikių teisių deklaraciją, pagal kurią kūdikiui užtikrinama juridinė globa tiek prieš gimimą, tiek ir užgimus.