Spausdinti

CHIARA LUBICH

     "Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs” (Lk 13,24). Taip Jėzus atsako vienam žydui, kuris jį klausė: "Ar maža bus išgelbėtų?” (Lk 13,23). Tarp žydų buvo tam tikro pesimizmo amžinojo išganymo atžvilgiu. Vienas jų pirmajame šimtmetyje po Kristaus rašė: "Aukščiausiasis iš meilės sutvėrė šį pasaulį daugeliui, bet busimąjį — mažai kam. Daugiau yra tų, kurie pražus, negu tų, kurie išsigelbės, nes ir banga yra didesnė už lašą”. Galimas dalykas, kad ir tas žydas, kuris kreipėsi į Jėzų, buvo tos nuomonės ir tos aplinkos įtakoje.

     Jėzus, kaip ir kitais atvejais, nesileido ;i diskusijas ir tiksliai nepasakė, ar bus mažai ar daug tų, kurie bus išgelbėti. Jis verčiau kviečia rimtai pasiryžti. Taip ir šiandien jis nenori, kad mes labai svarstytume ir spekuliuotume, ar bus daug išganytų. Mes turime pasiryžti veikti — įeiti pro siaurus vartus. Ką tai reiškia? Jėzaus minimi vartai veda į mesijaniškos puotos salę, t.y. į dangų. Norint ten patekti, reikia eiti pro siaurus vartus, kuriuos šeimininkas, tau nenumatant, gali uždaryti. Mūsų šioje žemėje turimas laikas yra labai trumpas. Jis nepermaldaujamai baigsis. Dėl to reikia stengtis ten įeiti, atsiversti prie Dievo, kol dar nevėlu. Norint tai padaryti, reikia pakelti gyvenimo kentėjimus, reikia juos kantriai priimti. Reikia pernešti daugybę bandymų, kaip evangelija reikalauja — reikia įeiti pro siaurus vartus.

     Kai kas gal pagalvos, kad Jėzus, nurodydamas "siaurus vartus”, norėjo, kad tikintieji praktikuotų griežtus asketinius atgailos darbus, kad plaktų savo kūną, ilgai pasninkautų. Tai gali vykdyti tik labai maža saujelė žmonių. Bet Kristus to nereikalauja. Kristų sekame, eidami siauru keliu, jeigu išsižadame savęs ir nešam savo kryžių. Tai tokia yra Dievo valia. Tas kelias nėra lengvas, bet juo gali eiti visi. Bet juk girdėjome, kad "daugelis neįstengs” (Lk 13,24). Ir Mato evangelija kalba apie ankštus vartus "Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir yra daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias veda į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda” (Mt 7,13-14).

     Jėzus čia kviečia, kad elgtumės krikščioniškai, kaip reikalauja evangelija. Kad būtume skaistūs, neturtingi, gailestingi, taikos nešėjai, romūs, ištroškę teisybės, pasiryžę pakelti persekiojimus, kaip reikalavo kalno pamoksle. Tuos žodžius, kuriuos citavome, randame pamokslo pabaigoje. Jėzus nori, kad nugalėtume patogaus gyvenimo pagundą, kad kantriai neštume savo gyvenimo kryželius. Jei esame pavojuje kristi į vidutiniškumą, jis ragina imti siaurą kelią. Žodžiu — Jėzus nori, kad gyventume pagal evangeliją. Tai sunkus uždavinys, bet reikia jį atlikti, nes evangelija yra kelias, vedantis į gyvenimą.

Iš italų kalbos išvertė

kun. Antanas Sabas