Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1980 / SPALIS - OCTOBER / VOLUME XXXI, NO. 9

MŪSŲ SPAUDOS ATEITIS

289

 Juozas Vaišnys, S.J.

II VATIKANO SUSIRINKIMAS... (VII)

291

 Vysk. V. Brizgys

TIKĖJIMO NEAIŠKUMAI (VII)

296

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

REIKIA ĮEITI PRO ANKŠTUS VARTUS 

300

 Chiara Lubich

PER DEVYNIOLIKA DIENŲ KARTU (II)

301

 Al. Likanderienė

IŠ PIETŲ Į ŠIAURĘ PER EUROPĄ (II)

304

 Birutė A. Vindašienė

SKYRYBOS: PRIEŽASČIŲ BEIEŠKANT (IV)

310

 Danutė Bindokienė

PIKTI VAIKAI

314

 Jonas Grudzinskas

PAPRASTA ISTORIJA

315

 Birutė Boreišienė

KAI SUSIKRYŽIUOJA KALAVIJAI ŠEIMOJE. . .

317

 Birutė Boreišienė

MOKYKIME UŽJAUSTI

318

 R. Norkūnaitė

SEPTINTASIS LITUANISTIKOS SEMINARAS

320

 Juozas Vaišnys, S.J.

APŽIŪRĖKIME IŠ VISŲ PUSIŲ

322

 Regina Venckutė

TRUMPAI IŠ VISUR

323

 J.Pr.

NAUJA “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

324

 Redakcija

BR. PETRO KLEINOTO, S.J., LAIŠKAS

324

 P. Kleinotas, S.J.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos Europoje. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.