■  Romoje įvyko tarptautinis simpoziumas studijuoti Bažnyčią ir krikščioniškas tautas Centro, Rytų ir Šiaurės Europoje 14-15 šimtmetyje. Simpoziume prof. Paulius Rabikauskas kalbėjo apie krikščionybės įvedimą Lietuvoje.

■ Pietų Afrikos vyskupai Johannesburge pradėjo leisti dvisavaitinį laikraštį, pavadintą “New Nation”. Jo redaktoriumi pakviestas Zwelakhe Sisulu, sūnus kalėjime laikomo Nacionalinio kongreso vado Walter Sisulu. Laikraštis žada daugiau dėmesio kreipti į darbininkijos reikalus ir švietimą. Tai bus pasauliečių laikraštis su puslapiu religinėmis temomis. Teiks komentarus įvairių aktualijų, žvelgiant iš bažnytinio taško.

■ Čikagos arkivyskupija įsteigė švietimo fondą, kurio tikslas padėti studentams ir mokykloms. Pradžiai į jį arkivyskupija įnešė 700.000 dol., gautų pardavus nenaudojamas bažnytines nuosavybes. Norima tą fondą išauginti, kad per metus neštų 10 mil. dolerių pajamų.

■    Vatikano žiniomis, visame pasaulyje šventinamų į kunigus skaičius 1984 metais padidėjo 7%. Klierikų skaičius paaugo 4%.

■    Jonas Paulius II sausio 18 d. oficialiai aplankė Italijos prezidentą Cossigą jo rezidencijoje — Kvirinalo rūmuose. Prezidentas pažymėjo, kad pagal abipusį susitarimą besivystantieji Vatikano ir Italijos santykiai gali būti pavyzdys kitoms valstybėms. Toks bendradarbiavimas gerai pasitarnauja pavienių asmenų ir bendruomenės gerovei.

     Pop. Jonas Paulius II, vasario 1 d. pradėjęs kelionę po Indiją, išbuvo ten 10 dienų. Tai jau 29-ji popiežiaus kelionė už Italijos ribų. Indijoje krikščionybė stiprėja. Seselių vienuolių Indijoje yra 52.930. Katalikų — 12,5 milijono. Bažnyčia daug rūpinasi švietimu. Indijos premjero Gandhi žmona Sonia yra katalikė, italė. Indijoje yra 14 katalikų arkivyskupų. Pirmą dieną, atvykęs į Indiją, popiežius aplankė Mahatmos Gandhi kapą. Popiežius savo pirmojoje kalboje pabrėžė, kad jis atvyko kaip taikos piligrimas, siekiąs ugdyti brolybę ir taiką, teisingumą, meilę. Nors fanatikai ruošė demonstracijas prieš popiežių, bet jį pagerbdamos dalyvavo didžiulės minios katalikų ir kitatikių. Įvairias Indijos vietas lankydamas, popiežius apkeliavo 12.000 mylių. Buvo susitikęs su Tibeto dvasiniu vadu — Dalai Lama. Savo kalbose popiežius ragino hindus, musulmonus, sikhus, budistus, parsiųs, krikščionis bendradarbiauti, siekiant sudvasinti pasaulį.

     Kalkutoje papiežius aplankė Motinos Teresės vadovaujamą varguolių prieglaudą. Padėjo seselėms nešioti maistą, guodė sergančius, meldėsi su jais. Šiaurės rytų Indijos provincijoje popiežius nuvyko pas laukines gentis, kur jį sutiko apie 200.000 žmonių. Vyrai nešiojo aštrius peilius, tautines ietis. Popiežių sveikino 13-kos genčių vadai savo tarmėmis, savo kalbomis. Šios gentys prieš porą dešimtmečių buvo žinomos kaip galvų medžiotojos. Madraso mieste popiežių sutiko šimtai tūkstančių žmonių. Popiežiaus kelionė atkreipė dėmesį tarptautinių informacijos agentūrų bei didžiosios spaudos, kur buvo duodami gausūs aprašymai. Kenijoje popiežių sveikino apie 1000 jaunuolių, šokdami ir dainuodami.

     Kelionėje popiežius aplankė 14 miestų. Išvykdamas ragino ypač jaunimą domėtis dvasiniais dalykais. Pažymėtina, kad Indijos sostinėje New Delyje popiežių sutiko valstybės prezidentas Singh, premjeras Rajiv Gandhi, vyriausybės nariai ir kiti aukšti pareigūnai bei aukštoji dvasiškija. Popiežius vertino Indijos gyventojų dėmesį religinei kultūrai, iškėlė didžiąsias Indijos asmenybes, kaip Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore.

     Indijoje popiežius turėjo pasikalbėjimą su pasaulio anglikonų vyriausiu dvasiniu vadovu, jų arkivyskupu Robertu Runcie. Būdamas Kottayame, popiežius paskelbė palaimintaisiais pirmus du Indijos katalikus, pasiekusius šventumo garsą: vieną seselę ir vieną kunigą, abudu Siro Malabaro apeigų, laikomus tolimais apaštalo šv. Tomo mokinių ainiais.

■    P. Amerikoje kun. dr. F. Bendoraitis savo misijose turi įsteigęs dvi laivais vežiojamas ligonines, lankančias pacientus Gvaporės ir Mamres upių pakrantėse. Joms rėmėjai iš Europos atsiuntė 20 tonų įvairių vaistų ir kitų reikmenų, du pilnus dantų kabinetų įrengimus.

     Kun. dr. Bendoraitį paremti galima šiuo adresu: C.P. 240, Guayaramerin (Beni), Bolivia.

■    Kardinolas Roger Etchegaray, kaip specialus popiežiaus pasiuntinys, Kalėdų laikotarpiu, gruodžio 23-26 d., Irane lankė irakiečius karo belaisvius, o gruodžio 31 - sausio 3 d. Irake lankė iraniečius belaisvius.

■    Vatikane, vieton prelato rango dvasiškio, vienuolių ir pasauliečių institutų kongregacijos raštinės viršininke paskirta vienuolė Mary Linscott, 66 m., Notre Dame de Namur vienuolijos narė. Ji šioje kongregacijoje dirba nuo 1978 m.

■    Prancūziją trečią kartą popiežius Jonas Paulius II lankys rugsėjo mėnesį. Trijų dienų kelionėje aplankys Lijono, Annecy miestus bei nuvyks į Arsą, kur bus minima 200 m. sukaktis nuo gimimo toje vietoje klebonavusio šventojo Jono Vianney.

■    Motina Teresė drauge su italų kunigu Angelo Devanada įsteigė kontempliatyvią vienuoliją, kurios centras dabar yra Haiti mieste Port au Prince. Tos vienuolijos vardas — Visuotinieji žodžio broliai. Jie pusę dienos skiria maldai ir kitoms dvasinėms pratyboms, o kitą pusę dienos pašvenčia apylinkės žmonių dvasiniams ir globos reikalams. Kasdien jie dvi valandas adoruoja Švenčiausiąjį: valandą saulėtekį ir valandą saulėleidį. Jie kalba kunigiškus poterius, visą valandą skiria dvasiniam skaitymui, atlieka grupines Šv. Rašto skaitybas ir studijas. Jie ryžosi pasistatyti koplyčią, kur bus ir vaikų maitinimo punktas, ir beraščių mokymo vieta. Ypač jie daug dėmesio skiria katalikiškam jaunimo ugdymui.

■    Lietuvoje sausio 23 d. mirė Šeduvos altaristas kun. Augustinas Pranckietis, kuris šiemet rugpjūčio mėnesį būtų sulaukęs 100 metų. Buvo gimęs 1886 m.

■    Kun. Juozas Zdebskis, 57 m., Rudaminos klebonas, Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys, žuvo Lietuvoje sausio 6 d. automobilio nelaimėje. Kunigu buvo įšventintas 1952 metais. Tokios tragedijos Sovietų valdomame krašte įtartinos.

■    Maurikijaus valstybės jaunimo grupė, 9 vyrai ir 5 mergaitės, 19-31 m. amžiaus, Kalėdų ir Naujųjų metų proga nuvyko į raupsuotųjų stovyklą Madagaskare praleisti su tais nelaimingaisiais švenčių ir jiems pareikšti brolišką solidarumą. Atvežė ir dovanų. Ta mintis jiems kilo, susitikus su italų kunigu, jau daugelį metų globojančiu tuos nelaiminguosius.

■    Katalikų Bažnyčioje nuo 1968 metų buvo pašventinta apie 12.000 nuolatinių diakonų. Apie 67% jų yra Šiaurės Amerikoje.

■    Popiežius Jonas Paulius II Kalėdų proga priėmė apie 3.000 lenkų, pasitraukusių iš komunistų kontroliuojamos Lenkijos. Pora tūkstančių tos audiencijos dalyvių gyvena netoli Romos įsteigtoje pabėgėlių stovykloje.

■    Anglikonų Bažnyčios primas, Canterbury arkivyskupas dr. Runcie karštai pritarė popiežiaus Jono Pauliaus sumanymui šiemet Asyžiuje sukviesti viso pasaulio krikščioniškųjų Bažnyčių ir kitų religinių bendruomenių vadovus maldai už taiką.

■    Vatikano naujas žinynas skelbia, kad 1984 m. visose pasaulio vyskupijose į kunigus buvo įšventinta 7% daugiau, klierikų skaičius padidėjo daugiau negu 4%, kardinolų skaičius pasiekė 149, diecezinių vyskupų pasaulyje yra 2.446. Apaštalų Sostas palaiko diplomatinius ryšius su 112 pasaulio valstybių.

■    Lenkijoje, Gdanske, apie 3000 tikinčiųjų dalyvavo pamaldose už politinių kalinių išlaisvinimą. Iš visos Lenkijos buvo atvykę daug uždraustosios darbininkų sąjungos “Solidarumas” veikėjų. Mišioms pasibaigus, sugiedotas “Solidarumo” himnas. Lenkijoje, oficialiais valdžios duomenimis, yra apie 180 politinių kalinių, bet iš tikrųjų jų esą netoli 500.

■    Brazilijoje yra 219 vyskupijų ir 369 vyskupai. Vyskupai visoj Brazilijoj pravedė maldos dieną už Lietuvą. Tam tikslui vyskupai buvo sukūrę specialią maldą.

■    Su Libijos krikščionimis reikšdami solidarumą, Romoje vykusio vyskupų sinodo metu pasirašė 16 delegatų iš 13 kraštų raštą, skelbiantį, kad jie atjaučia ir remia Libijos krikščionis.

■    Romoje įvykusio pasaulio vyskupų sinodo metu nė vienas atvykusių iš komunistinių kraštų viešai nekalbėjo posėdžių metu. Prieš sinodą popiežius kartu su stebėtojais — kitų tikybų atstovais — dalyvavo ekumeninėse pamaldose.

■    Kinijoje, Zhangzhou mieste, sugrąžinta tikintiesiems 51 bažnyčia ir šventovė.

■ Turkijoje šv. Andriejaus iškilmėse dalyvavo speciali Romos Bažnyčios delegacija, kurios vadovybės nariai susitiko su Konstantinopolio ekumeniniu patriarchu, tęsdami dialogą tarp Rytų ir Vakarų Bažnyčių vadovybių.

■    JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Patricia Byrne, kalbėdama socialinių ir kultūrinių reikalų komisijoje, priminė, kad Sovietų Sąjungoje pastoviai persekiojami tikintieji; stengiamasi juos atitolinti nuo tikėjimo, tuo pažeidžiant Žmogaus Teisių deklaracijos nuostatus.

■    Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos par. bažnyčioje Klyvlende, atnaujinant šventovę, bus prie Dievo Motinos statulos dar prijungiamos šių Marijos šventovių statulos: Aušros Vartų, Šiluvos, Žemaičių Kalvarijos ir Pažaislio. Šių bareljefų kūrėjas — skulp. Ramojus Mozoliauskas. Šventovės atnaujinimo darbus praves inž. Edv. Kersnauskas. Šventinimas numatytas 1987 m. gegužės 17 d.

■    JAV-se, kaip skelbia House Select Committee cn Children, Youth and Families, kasmet apie milijonas keliolikmečių tampa nėščiomis. Iš to būna apie 400.000 negimusių kūdikių nužudymų. Nepilnamečių motinų ir jų kūdikių išlaikymas šalpai kainuoja 16,6 bilijonų dolerių per metus.

■ Kardiologas dr. Randy Byrd, buvęs California universiteto profesorius, pravedęs tyrimus San Francisco General ligoninėje, nustatė, kad 192 pacientai, už kuriuos buvo meldžiamasi, turėjo daug mažiau komplikacijų, negu 201 pacientas nesimeldžiančių grupėje. Iš grupės, kurią lydėjo maldos, mažiau mirė. Studija tęsėsi per 10 mėnesių. Mokslininkas naudojo kompiuterius, siekdamas nustatyti maldos — Dievo įtaką į ligonio sveikimą. Šių tyrimų rezultatai buvo paskelbti dienrašty “Chicago Sun-Times” 1986 m. sausio mėn. 26 d. numery.

■    Misijose, 42-se pasaulio kraštuose, dirba 260 japonų misininkų.    J. Pr.