religinės ir tautinės kultūros žurnalas

 GEGUŽĖ-MAY / VOLUME XXXVIII, NO. 5 1987

MOTINAI (eil.)

145

 V. Putinas-Mykolaitis

HIMNAS DANGIŠKAJAI MOTINAI (eil.)

147

 Šankara

PRIIMKIME VIENAS KITĄ

148

 Chiara Lubich

LIETUVIŠKOSIOS KATALIKYBĖS
ŠAKNŲ BEIEŠKANT

149

 Vytautas Bagdanavičius, M.I.C.

VERKIANČIOJI MADONA

153

 Alfonsas Grauslys

PAVĖLUOTAS LAIŠKAS MAMAI

155

 Kun. Jonas

KODĖL SKAITYTI ŠV. RAŠTĄ?

157

 P. Daugintis, S.J.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI MEDJUGORJE

159

 Irena Šerelienė

KOKIE TĖVAI, TOKIE VAIKAI

165

 Bruno Markaitis, S.J.

10-35 METŲ LIETUVIŲ KILMĖS
JAUNOJI KARTA PASAULYJE

169

 Dr. Kęstutis Trimakas

AKLUMAS IR AKLIEJI

171

 Vaiva Vygantaitė

TĖVYNĖJE

174

 Gediminas Vakaris

KALBA

178

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

179

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

179

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas keliomis nuotraukomis iš Čiurlionio galerijoje suruoštos parodos Vasario 16-osios proga. Viršelio piešinys — Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/ August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.