CHIARA LUBICH

     "Tobula meilė stumia baimę šalin” (Jn 4,18). Šie žodžiai yra paimti iš šv. Jono pirmojo laiško, kurį jis skyrė Mažosios Azijos bendruomenėms, jas įspėdamas saugotis sunkių klaidų, kurios buvo pradėjusios ten reikštis. Viena tų klaidų savaip aiškino Dievo meilę.

     "Tobula meilė” čia reiškia ne kokį nors ypatingą intensyvumą, stengiantis gyventi pagal krikščionišką meilę, tik tikrą jos realybę. Ji yra tikra, autentiška Dievo meilė, priešinga dirbtinei, melagingai meilei, kurią formuoja klaidos ir iliuzijos. Tik iš Dievo ateina "tobula meilė”, kurią atnešė žemėn Jėzus, liedamas ją į mūsų širdis, kaip savo Dvasios dovaną.

     Apaštalas mini įvairius poveikius, kuriuos tokia meilė neklystamai pažadina tuose, kurie ją turi. Vienas tokių poveikių (ir kaip tikroji Dievo meilės žymė) yra pasiryžimas laikytis jo įsakymų. Iš tikrųjų tikra Dievo meilė ir skatina juos vykdyti. Todėl mes galime būti tikri, kad jį mylime, jei pagal jo žodį gyvename. Jėzus tai pasakė labai aiškiai: "Jei mane mylite, — jūs laikysitės mano įsakymų” (Jn 14,15). Vienas gi, kurį jis vadina savo įsakymu, susumuoja visus. Tai abipusės meilės įsakymas, kuris mums padeda daryti viską, kad tik Jėzaus sekėjų tarpe būtų harmoningas sugyvenimas: "Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus” J(Jn 13,35).

     Kita būdinga tos meilės ypatybė yra ta, kad ji išlaisvina asmenį iš bet kokios baimės. Tikroji Dievo meilė, nesiliaujančiai maitinama pastangomis gyventi pagal jo žodį, atidaro jam mūsų širdis ir mus vienija su juo. Kai mes mylime tobulai, jaučiamės kaip vaikai ant savo tėvo rankų. Tada mes nieko nebijome: nei asmenų ar atsitikimų, nei gyvenimo ar mirties, nes pasitikime visiškai ir turime ramybę. Tada mes patiriame Dievo malonių gausumą, jo ypatingą apvaizdą ir palaimą įvairioje veikloje, kurioje mes turime darbuotis.

     Čia mąstomi žodžiai, savo paprastumu taip giliai prasmingi, grąžina mus į konkretų krikščionišką gyvenimą. Jų esmė yra Dievo meilė, kurią reiškiame jo mokymo, ypač tarpusavio meilės užlaikymu. Tad stenkimės pagal tai gyventi visu intensyvumu, ir mes nepažinsime baimės.

     Mąstomi žodžiai gali padėti įvairių krikščionių Bažnyčių nariams nuoširdžiai vieni kitus priimti, gerbti ir vieni kitus vis geriau suprasti. Tai gali padėti mums kartu melstis ir veikti visų krikščionių vienybei siekti. Jei meilė vadovaus mūsų darbams, Dievas laimins mūsų pastangas ir ves mus į vienybę.

     Argi ne labiausiai reikia šios dienos pasauliui Kristaus suvienytos Bažnyčios liudijimo?

Iš anglų kalbos išvertė KOSTAS PAULIUS

■ Nikaragvoje kard. Miguel Obando y Bravo sutiko tarpininkauti tarp sandanistų vyriausybės ir sukilėlių, vadinamų Contras, siekiant sustabdyti tarpusavio kovas.