Visą sausio mėnesį vyksta Amerikoje “Dešimtukų vajus”. Paremkime ir mes savo auka šį kultūringą darbą. Milijonais dolerių kasmet skaičiuojamos išlaidos, kovojant su vaikų paralyžium, kurs tūkstančius berniukų ir mergaičių nuvaro į kapus arba padaro nelaimingus visam gyvenimui.

KNYGA, KURI TURĖTŲ BŪTI KIEKVIENOJE ŠEIMOJE

KUN. DR. JONAS GUTAUSKAS

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA

      Religinis vaiko auklėjimas ryšium su jo dvasine raida

      I    dalis: vaiko kelias į pasaulį — dvasinė ir fizinė raida;

      II    dalis: vaiko kelias į religiją — religinis brendimas;

      III    dalis: religinis auklėjimas šeimoje ir mokykloje;

      IV    dalis: ypatingieji religinio auklėjimo uždaviniai.

      328 ir VIII psl. Kaina $3.

      Knyga tėvams, kurie nori geriau pažinti savo vaikus ir juos religiniai auklėti, knyga mokytojams ir tiems, kurie domisi vaiko psichologija.

      Galima gauti pas spaudos platintojus arba leidėją: Spaudos B-vė “Žiburiai”, 941 Dundas Str. W., Toronto, Ont., Canada 

ATSIŲSTA PAMINĖTI

      DEVYNIABROLĖ. Lietuvių liaudies pasaka. Iliustravo Kęstutis Zapkus.

      BROLIUKAS IR SESUTĖ. Iliustravo VI. Vijeikis.

      Pranas Imsrys. GIMTAISIAIS TAKELIAIS. Eilėraščiai vaikams. Iliustravo VI. Vijeikis.

      Visas šias tris knygeles vaikams išleido “Tėviškėlė”. Jas galima gauti J. Karvelio knygyne, 3322 So. Halsted St., Chicago 8, I11. 

      “LIETUVIŲ DIENOS”, iliustruotas mėnesinis žurnalas, kiekviename numeryje duoda bent 40 įdomių ar aktualių nuotraukų, straipsnių, beletristikos bei informacinės medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.

      Turi ir anglišką skyrių, taigi, prieinamas ir čia gimusiems bei svetimtaučiams. Vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenumerata 4 dol. Adresas: “Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.