CORREGGIO

(1494—1534)

MADONA SU KŪDIKIU

Pinakoteka, Parma