Spausdinti

Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

Prielinksnių vartojimas

     Prielinksnis yra nekaitoma kalbos dalis, kuri paprastai eina su linksniu ir rodo linksniuojamo žodžio ryšį su kitais žodžiais. Prielinksniai mums padeda nustatyti įvairius ryšius ar santykius, pavyzdžiui, tarp dviejų objektų knyga ir stalas: knyga ant stato, palei stalą, po stalu, prie stalo, šiapus stalo, už stalo ir t.t.

     Lietuvių kalboje prielinksniai yra vartojami su kilmininku, galininku ir įnagininku (labai retai su naudininku). Jie niekad nevartojami su vardininku, vietininku ir šauksmininku. Tiesa, kartais yra pasakoma: Ten buvo apie tūkstantis žmonių; Pravažiavo apie šimtas automobilių ir pan. Čia žodis apie, vartojamas su vardininku, nėra prielinksnis, o tikslinamoji dalelytė. Minėtuose sakiniuose galima vartoti ir galininką: Ten buvo apie tūkstantį žmonių; Pravažiavo apie šimtą automobilių.

     Prielinksniai paprastai būna prieš linksnį, bet vienas kitas yra vartojamas ir po linksnio, užtat jie vadinami polinksniais. Dažniausiai vartojamas toks polinksnis yra dėka. Jis visuomet turi būti po linksnio. Vartoti jį prieš linksnį būtų klaida. Pavyzdžiui, būtų klaida sakyti: Jis išlaikė egzaminus dėka savo darbštumo. Reikėtų sakyti: Jis išlaikė egzaminus savo darbštumo dėka. Tačiau yra keli tokie polinksniai, kurie gali būti ir prielinksniai, t.y. jie gali būti vartojami po linksnio arba prieš linksnį. Tokie polinksniai ar prielinksniai yra: dėl, dėlei, link, vietoj. Pvz.: Ėjau miesto link arba: Ėjau link miesto. Aš tai padariau tavęs dėlei arba:tai padariau dėlei (dėl) tavęs. Tu ten nueik jo vietoj arba: Tu ten nueik vietoj jo.

     Daugiausia prielinksnių vartojama su kilmininku: ant, arti, be, dėka, dėl, iš, iki, ligi, nuo, prie, šalia, tarp, virš ir kt. Su galininku vartojami prielinksniai: apie, aplink, į, pagal, pas, paskui, per, prieš, pro ir kt. Su įnagininku vartojami tik šie prielinksniai: su, sulig, ties. Kartais su naudininku vartojami prielinksniai iki, ligi, po: iki penktai valandai, ligi vakarui, po rudeniui. Vis dėlto bendrinėje kalboje čia dažniau vartojamas kilmininkas: iki penktos valandos, ligi vakaro, po rudens. Prielinknis ui vartojamas ir su kilmininku (už miesto), ir su galininku (už tavo pastangas). Prielinksnis po vartojamas ir su kilmininku (po pietų), ir su galininku (po miestą), ir su įnagininku (po stalu), o kartais ir su naudininku (po senovei).

Prielinksnių vartojimo klaidos

     Dar kai kurie vis tebevartoja svetimą nevartotiną prielinksnį apart. Jis per lenkus į mūsų kalbą yra atėjęs iš prancūzų kalbos — àpart. Jį turime keisti lietuvišku prielinksniu be, pvz.: Apart (=Be) lietuvių ten daugiau niekas nedalyvavo.

     Mūsų kasdieninėje kalboje pasitaiko ir tokių nevartotinų prielinksnių, kurie yra vertiniai iš kitų kalbų, ypač rusų, pvz.: ačiū, atgal, laike. Vietoj jų mes turime vartoti savus prielinksnius. Pvz.: Ačiū mano geram mokytojui aš gerokai pramokau prancūzų kalbos (= Savo gero mokytojo dėka aš gerokai pramokau prancūzų kalbos). Treji metai atgal (= Prieš trejus metus) buvau užsienyje. Laike paskaitos (= Per paskaitą) jis visą laiką snaudė.

     Tarmėse kartais vienas ar kitas prielinksnis vartojamas ne su tuo linksniu. Pavyzdžiui, kai kur Žemaitijoje prielinksnis pas klaidingai vartojamas su kilmininku: Ateik pas mūsų (= pas mus). Nuvykome pas kaimynų (- pas kaimynus).

■    Lietuvoje 1990 m. lapkričio 5-11 d. įvyks religinis suvažiavimas — sinoikija, kuriame dalyvaus ir išeivijos lietuvių vyskupas P. Baltakis, O.F.M.

■    JAV vyskupų konferencija įvyks 1990 m. lapkričio 12-15 d. Vašingtone. Dalyvaus ir išeivijos lietuvių vysk. P. Baltakis, O.F.M.