Spausdinti

CHIARA LUBICH

“Negti buvau pasiryžęs jūsų tarpe nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotą” (1 Kor 2,2).

     Šv. Paulius šiame laiške maldauja korintiečius, kad jie vengtų susiskaldymo ir kivirčių ir kad būtų vienos dvasios bei minties. Toje bendruomenėje būta ne labai apšviesto galvojimo, pagal kurį sėkmingas Evangelijos skelbimas labiau priklausė nuo vieno ar kito mokytojo sugebėjimo, negu nuo Dievo malonės. Šitos aplinkybės davė progą priminti pagrindines jo mokymo mintis, dalinantis su jais savo, kaip apaštalo, patyrimu, kad taip nėra, kaip kai kurie galvoja.

     Šv. Paulius suprato ypatingos malonės šviesoje, kurios jis buvo gavęs savo atsivertimo pradžioje kelyje į Damaską, kad Dievas norėjo gelbėti žmoniją ne žmogaus jėga ir išmintimi, bet nukryžiuotu Jėzumi, kuris buvo silpnas, kvailas ir nevykėlis pasaulio akyse. Todėl jis norėjo atbaigti išganymo darbą kryžiaus logika, naudodamas menkus instrumentus, neturinčius įtakos, kad būtų aiškiai matoma, jog išganymas ateina tik iš Dievo.

     Dėl to apaštalas pasirinko savo mokymo pagrindu ne iškalbingus žodžius ir išstudijuotus įrodymus, bet paprastą ir nuolankią Evangelijos kalbą. Jis pasitikėjo tik Šventosios Dvasios malone, kuri ateina per nukryžiuotąjį Jėzų.

     Jis išmoko, kaip pažinti ir apkabinti Jėzaus kryžių visuose priešingumuose ir sunkenybėse: ligose, kūno ir dvasios silpnume, apaštalavimo nesėkmėse, nepalankiųjų nepakankamame vertinime, supratimo stokoje tose bendruomenėse, kurias jis buvo įkūręs.

     Kaip mes turėtumėm gyventi pagal čia mąstomus apaštalo žodžius? Mes taip pat galime išmokti Šv. Pauliaus mokykloje, ką reiškia Jėzaus kryžius, kai Dievo galybė pradeda veikti nuolankiai priimtame mūsų menkume. Taigi mes turime pažinti ir apkabinti Jėzaus kryžių visose aplinkybėse ir įvairiuose mūsų gyvenimo nutikimuose, kada tik jie mus aplanko. Kryžius randamas gundymuose, išskyrime, tamsoje, apleidime, asmeniškų santykių sunkenybėse, gyvenimo nelaimėse, kiekvienoje kančioje.

     Žodis “kryžius” yra nemielas. Jis ypatingai sunkus esamu metu. Iš tikrųjų mūsų polinkis yra patenkinti kiekvieną savo norą, pašalinti ir užmiršti viską, kas tik trukdo patogų gyvenimą, siekti laimės bet kokia kaina. Bet kaip tik per kryžių mes galime patirti, kas yra tikroji meilė ir šviesa, jei jį pilnai priimame, visiškai atsidavę krikščioniško gyvenimo veiklai, mylėdami ne save, bet kitus.

     Kryžius duoda jėgą ir ramybę, pilnatvę ir prasmę mūsų gyvenimui, visiškai jį atnaujindamas.

iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius