Spausdinti
ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI
 
ŽENGIANT Į NAUJUOSIUS METUS — Juozas Vaišnys, SJ ................. 1
XX A. KANKINIAI LIETUVOJE IR DABARTIS — Vysk. S. Tamkevičius, SJ . 4
BUKIME TIESOS LIUDYTOJAI IR TAIKOS NEŠĖJAI — Chiara Lubich ...... 11
KĄ GALVOTI IR DARYTI ŽLUNGANT KOMUNIZMUI (II) — P. Daugintis, SJ  12
SEPTYNERI VARTAI LIETUVOS BAŽNYČIOS ATEITYJE —A. Saulaitis, SJ .. 17
151-OJI TAUTINĖ PSALMĖ — Vytautas Kasniūnas ......................37
LIETUVOJE JAU DVI BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS — Red. ................. 40
ATSIVERTIMAS — ATGIMIMAS IŠ ŠV. DVASIOS — Tomas Weinandy, OFM ... 41
KAS YRA SEKTOS? — Jonas Lauriūnas, SJ ........................... 46
YRA KUO DŽIAUGTIS — Jonas Lauriūnas, SJ ......................... 49
VYKDYTI TĖVO VALIĄ — Chiara Lubich .............................. 51
NUGALĖTOJAS AR APGAUTASIS — P. Daugintis, SJ .................... 52
RELIGIJOS PROVERŽOS NAUJOJE RUSIJOJE — Prel. Juozas Prunskis .... 56
GARSIŲJŲ JĖZUITŲ AMŽINO POILSIO VIETA — Vytautas P. Jurkštas .... 75
PAPILDYMAI DĖL ATRADIMŲ — Kun. Jonas Boruta, SJ ................. 78
ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA — Red .................................... 79
APIE ISTORINĘ ATMINTĮ — Alfredas Gusčius ........................ 80
TEGUL NEIŠSIGĄSTA JŪSŲ ŠIRDYS — K.J. Ambrasas, SJ ............... 85
ŽODIS NUO KRYŽIAUS — Kun. J. Lauriūnas, SJ ...................... 86
ESU SU JUMIS PER VISAS DIENAS — Chiara Lubich ................... 88
AMŽINYBĖS ILGESYS — Sės. Gerarda Šuliauskaitė, EJK .............. 89
MES NORIME GIRDĖTI APIE JĖZŲ — Vincas Kolyčius .................. 91
STAČIA GALVA Į DANGŲ — Nina Gailiūnienė ......................... 94
PRISIKĖLIMO KLAUSIMU — J. Lauriūnas, S J ....................... 111
JIS AMŽINAI GYVAS — Kun. Robertas Pukenis ...................... 114
BESĄLYGINĖ MEILĖ — Chiara Lubich ............................... 116
LIŪDESYS PAVIRS DŽIAUGSMU — K.J. Ambrasas, SJ .................. 117
JĖZAUS MOKSLAS APIE VIDINĮ GYVENIMĄ — Wilhelm Schmidt .......... 119
ATLEISKIME SAVO KALTININKAMS — B. Miliauskaitė-Harris .......... 125
JIS PAŠAUKĖ TUOS, KURIUOS NORĖJO — K.J. Ambrasas, SJ ........... 127
MOTINOS DIENA, MOTINOS DIENOS — Kun. Robertas Pukenis .......... 147
AŠ JUMS PALIEKU RAMYBĘ — K.J. Ambrasas, SJ ..................... 148
TIKROJI MALDA — J. LAURIŪNAS, SJ ............................... 150
SEKTI SAVO MOKYTOJU — Chiara Lubich ............................ 153
LKB KRONIKA — Vysk. S. Tamkevičius, SJ ......................... 154
VAIDINIMAI JĖZUITŲ GIMNAZIJOJE — Sabina Karosienė .............. 166
KONGRESINIS SUSITAIKINIMAS — Antanas Saulaitis, SJ ............. 168
MUSĖ — VORO KOLABORANTE — Alfredas Gusčius ..................... 181
SEKMINĖS — ŠV. DVASIOS ŠVENTĖ — Vincas Kolyčius ................ 184
PAŽINTIS SU KRISTUMI — Chiara Lubich ........................... 187
PALAIMINGAS “REIKĖJO” — J. Lauriūnas, SJ ....................... 188
ŽMOGAUS ŽVAIGŽDĖ — Algirdas Narbutas ........................... 190
NEŽIŪRĖKITE TO, KAS PRAĖJO — K. J. Ambrasas, S J ............... 197
VYSKUPO V. BRIZGIO GYVENIMO PRASMĖ — V. Bagdanavičius, MIC ..... 199
PAGARBA EUCHARISTIJAI — Juozas Vaišnys, SJ ..................... 217
ANTANAS KNIUKŠTA ANT “SAKALO” SPARNŲ — Aldona Ruseckaitė ....... 220
KAD NEIŠSLYSTŲ ŽEMĖ — Alfredas Guščius ......................... 224
PER VARGUS Į GARBĘ — Chiara Lubich ............................. 226
MIRTI NEBAISU, BAISU IŠDUOTI — Aldona Kačerauskienė ............ 227
TIKĖJIMAS YRA DIEVO DOVANA — Francis Martin .................... 230
ŽMOGAUS TEOLOGIJA — Vytautas Bagdanavičius, MIC  235,263,294,334,364
RUGSĖJO PRADŽIOJE MINTYS KRYPSTA Į MOKYKLAS — Danutė Bindokienė  253
TEGUL JOS DAR LABIAU TVIRTĖJA — K.. J. Ambrasas, SJ ............ 256
DIEVAS MŪSŲ PRIEGLAUDA — Bitė Vilimaitė ........................ 260
ŠV. DVASIOS DOVANOS — Chiara Lubich ............................ 262
ŽIAURUS LIKIMO PASITYČIOJIMAS — Nina Gailiūnienė ............... 267
ŠVYTURIAI NEGĘSTA — Ses. Gerarda Šuliauskaitė .................. 273
MINTYS SPALIO MĖNESIUI — K.J. Ambrasas, SJ ..................... 289
GYVENIMAS —TAI KAIP GRAŽI KELIONĖ — Dalia Staniškienė .......... 291
IDEALUS ŽMOGUS — Laima Šimonytė ................................ 298
KENTĖJIMŲ PRASMĖ — Chiara Lubich ............................... 300
VISŲ UŽUOVĖJA — Albinas Motiejūnas ............................. 301
BESIMELDŽIANČIOS RANKOS — J. Lauriūnas, SJ ..................... 305
GRĮŽKIM Į VIRŠUTINI KAMBARĮ — Vincas Kolyčius .................. 308
TARNAUKIME LIGONIAMS — Gyd. Viltautė Pocienė ................... 310
DVI TIKROVĖS — J. Lauriūnas, SJ ................................ 312
ANAPUSINIS PASAULIS IR AŠ — Algirdas Paliokas, SJ .............. 325
MAIRONIS — Aldona Ruseckaitė ................................... 330
BAUSMĖ IŠ MEILĖS — Chiara Lubich ............................... 333
TIKYBOS IR ETIKOS DĖSTYMAS MOKYKLOSE 
— Lietuvos kardinolas ir vyskupai .............................. 338
NUO PAPRASTUMO IKI ŠVENTUMO — Bernadeta Miliauskaitė-Harris .... 340
ŽVILGSNIS GRĮŽTANT Į PAŽAISLI — Ses. Jonė ...................... 342
ŽINIOS IŠ VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS — K.J. Ambrasas , SJ .......... 344
KALĖDŲ TEMOMIS — Danutė Bindokienė ............................. 361
JŪRŲ DIEVO NEPTŪNO KARALYSTĖJE — K.J. Ambrasas , SJ ............ 369
KUR DU AR TRYS — Chiara Lubich ................................. 372
NAUJAS GYVENIMAS ŠVENTOJOJE DVASIOJE — Francis Martin .......... 373
 
ŠEIMA
 
IŠ KUR ATSIRANDA DESPOTAI — D. Bingelytė ........................ 24
ŠIŲ LAIKŲ ŠEIMOS GYVENIMAS — Bernadeta Miliauskaitė-Harris ...... 58
IDEALI MOTINA — Viltautė Pocienė ............................... 380
KĄ DARYČIAU KITAIP — P.DTS ..................................... 383
 
JAUNIMAS
 
NEGERA BŪTI VIENAM — J. Lauriūnas, SJ ...................... 96, 128
GYVENA MARGIONYSE POETAS — Aušra Gudavičiūtė ................... 202
PRISIMINIMAS — Saulenė Kilikevičiūtė ........................... 204
IDEALUS ŽMOGUS — MOTINA — Tomas Kurapkaitis .................... 239
IDEALUS KUNIGAS — Alė Žibūdaitė ................................ 240
KELRODĖ ŽVAIGŽDĖ — Jonas Ivanauskas ............................ 275
IDEALUS ŽMOGUS — Simona Bieliauskaitė .......................... 276
VISKAS DIEVO GARBEI — Jūratė Jovaišaitė ........................ 314
TĖVUKŲ TEATRAS — Birutė Beniušienė ............................. 346
GYVENIMO MOKYKLA — Algirdas Paliokas, SJ ....................... 349
MANO TĖVELIS — Tomas Šipelis ................................... 351
ŽMOGUS — Darius Jakulevičius ................................... 352
 
KNYGOS
 
DVI POEZIJOS KNYGOS — Alė Rūta .................................. 27
PASIKALBĖJIMAS SU KARD. LUSTIGER — Prel. Juozas Prunskis ........ 60
PAL. JURGIS MATULAITIS — V. Bagdanavičius, MIC ................. 133
ĄŽUOLO MIRTIS — Aušra Kubiliūtė ................................ 171
KNYGOS — Red ................................................... 208
DĖMESIO VERTA KNYGA — Prel. J. Prunskis ........................ 384
 
EILĖRAŠČIAI
 
FR. HOELDERLINAS ................................................ 45
LACRIMA ......................................................... 73
TEOFILIJA ŽEMAITYTĖ ............................................ 109
BERNARDAS BRAZDŽIONIS .......................................... 145
ZENTA TENISONAITĖ ......................................... 345, 348
 
TĖVYNĖJE ........ 29, 62, 99, 135, 172, 206, 242, 277, 316, 354, 386
 
KALBA .......... 33, 65, 102, 137, 175, 205, 245, 281, 318, 356, 389
 
ĮVAIRYBĖS ........... 26, 67, 105, 141, 175, 213, 248, 284, 319, 390
 
ŠYPSULIAI ...... 34, 68, 106, 142, 177, 214, 249, 285, 320, 358, 391
 
ATGARSIAI ....................................... 66,104,138,209,247
 
TRUMPAI IŠ VISUR ... visuose numeriuose yra trumpų žinučių iš katališkojo pasaulio.