Spausdinti
ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
 
IR VĖL PRADŽIA - Redakcija........................................ 1
ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE Jonas Lauriūnas SJ .............. 4, 46
KAVUTĖ VYSKUPŲ SINODE - Antanas Saulaitis SJ ..................... 7
MALDOS MOKSLAS PAGAL ROMANO GUARDINI 
- V. Bagdanavičius MIC ............................. 11, 55, 86, 111
MOTERIS, IEŠKOJUSI TIESOS IR GĖRIO - Juozas Prunskis ............ 14
MYLĖK! - Algirdas Narbutas ...................................... 16
NEŽUDYK... SAVĘS - Negimusio motina ............................. 21
DIDIŽIAUSIAS ĮSAKYMAS - Chiara Lubich ........................... 25
LIETUVA, ATLEISK MUMS 77 KARTUS! - Vytautas Kasniūnas ........... 37
NE BĖGTI NUO PASAULIO, BET Į JI ĮSIJUNGTI 
- A. Švabaitė-Brazauskienė ...................................... 41
T. PETRAS DAUGINTIS SJ - J.V. ................................... 45
DIEVO VIETA ŽMOGAUS GYVENIME - P. Arulis ........................ 49
GERBK SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ - Vytautas Čepliauskas ................ 58
PAŽAISKIME VISOS KARTU - Aldona Kačerauskienė ................... 61
TEN JIE PAGULDĖ JĖZŲ - Kun. K.J. Ambrasas SJ..................... 73
TRUMPA VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS ISTORIJA - Jonas Boruta SJ ... 76
KRYŽIŲ KALNAS - V. Dunda ........................................ 78
DIEVO IR ARTIMO MEILĖ - A. Švabaitė-Brazauskienė ................ 81
KAI PABUNDA RUSIJOS “LOKYS” - Kun. Vytenis Vaškelis ............. 89
KUN. A. LIUIMA SJ JUBILIATAS - J.B............................... 92
VYNMEDIS IR ŠAKELĖS - Chiara Lubich.............................. 95
KUKLIOJI ŠIRDIEČIŲ VADOVĖ - Sės. Antanė Kučinskaitė ........115, 149
ŽMOGAUS BŪTIES PROBLEMOS XX AMŽIUJE - Rita Danilaitė ........... 120
SEKMADIENĮ ŠVĘSK! - Aldona Puišytė ............................. 122
ARTIMO MEILĖ - Konstancija Valiuškienė ......................... 126
DUOKITE, IR JUMS BUS DUOTA - Chiara Lubich ..................... 130
MOTINA - ŠEIMOS ŠIRDIS - Eugenija Čiurlionienė.................. 145
PAMOKŲ AKIMIRKOS - Antanas Saulaitis S J ....................... 154
GERBK SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ - Regina Ūsienė....................... 160
ŽMOGAUS GYVYBĖ YRA DIEVO GYVYBĖ MUMYSE - Henrikas Sinkus ....... 164
“VAGIŠIUS” - V. Bakanauskas..................................... 168
NUKLYDIMAI IR SUGRĮŽIMAI - Chiara Lubich........................ 171
MAŽĖJA TIKINČIŲJŲ SKAIČIUS - Juozas Kriaučiūnas ................ 172
DAUGIALYPIS BIRŽELIS - Danutė Bindokienė ....................... 181
KRISTAUS PASIUNTINYBĖS TARNAI - Antanas Saulaitis SJ ........... 184
Į HIMALAJUS AR Į PRARAJĄ? - Alfredas Guščius ................... 189
KRAUKIME TURTUS DANGUJE - Bernadeta Miliauskaitė-Harris ........ 192
KAINO ŽENKLE - Algirdas Paliokas S.J. .......................... 194
GIMDYMO TEOLOGIJA - V. Bagdanavičius MIC .................. 196, 268
TEBŪNA TAVO VALIA - Chiara Lubich .............................. 199
SUSITIKIMAI IR ATSAKOMYBĖ - Danutė Bindokienė ..................*253
VAIKYSTĖS TAKAIS - Marija Stankus-Saulaitė .....................*256
SEPTYNI ŠVENTIEJI SLĖPINIAI - Antanas Saulaitis SJ..............*259
DIEVO MEILĖ - JO ŽODŽIO LAIKYMASIS - Chiara Lubich .............*272
MALDA YRA GĖRIO KŪRIMAS - Dalia Jazukevičiūtė ..................*273
KAS TAS “DVASINGUMAS” - Juozas Vaišnys ..........................253
LIETUVOJE YRA IR TOKIŲ GYDYTOJŲ - Birutė Žemaitytė ............. 257
KELIAS Į LIETUVOS DVASINĮ PRISIKĖLIMĄ - Pranas Pučiliauskas .... 267
MEILĖ TURI VIS AUGTI - Chiara Lubich ........................... 266
PAŽANGOS IR PILNUMOS SIEKIMAS - Kun. Petras Linkevičius ........ 267
MOTINŲ MOTINA - Algirdas Paliokas SJ ........................... 289
DVASINIO GYVENIMO PAGRINDAS - Juozas Vaišnys SJ ................ 292
KELIAS Į LIETUVOS DVASINI PRISIKĖLIMĄ - Aušra Mongirdaitė....... 295
KRYŽIUS NEŠA DŽIAUGSMĄ - Chiara Lubich ......................... 304
TRUMPA VILNIAUS JĖZUITŲ ISTORIJA - Kun. Jonas Boruta SJ......... 305
MIRUSIŲ ŠVENTŲJŲ MĖNUO - Juozas Vaišnys ........................ 325
PASKUTINĖ NAKTIS SU MAMA - Giedrė Garlaitė ..................... 329
KRIKŠČIONIŲ NUKRIKŠČIONĖJIMO PRIEŽASTYS - Janina Lukoševičienė . 334
GYVENIMO ŽODIS - Chiara Lubich.................................. 339
SUNKI ŠIRDIES OPERACIJA - Birutė Žemaitytė ..................... 340
VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS ATKŪRIMAS Ses. Gerarda Šuliauskaitė  342
VIEŠPATIE, ATEIK! - Kun. J. Boruta SJ .......................... 361
ŠIRDŽIŲ TVOROS - Nijolė Jankutė ................................ 365
SANTUOKOS IŠTIKIMYBĖS ŽIEDAS - Kun. Antanas Saulaitis SJ ....... 366
GYVYBĖ - BRANGIAUSIAS ŽMOGAUS TURTAS - Algimantas Malkevičius .. 373
PAULIUI RUBIKAUSKUI SJ - SEPTYNIASDEŠIMT PENKERI - Kun. J.B..... 378
GYVYBĖ NEPRIKLAUSO NUO TURTO - Chiara Lubich ................... 379
GYVENIMAS LYG AUDINYS - Algirdas Paliokas SJ ................... 380
KITUS ĮVEIKTI GAILI DAUG KAS -I. Valantonė-Garuckienė .......... 382
 
ŠEIMA
 
ŠEIMOS GVENIMO CIKLAI 
- Irena Lukoševičienė ......................203, *277, 276, 311, 148
ŠEIMA - MEILĖS MOKYKLA - Jūratė Ratautienė ..................... 309
PAVYZDINGA ŠEIMA - Jolanta Podleskytė........................... 313
ŠEIMA - MEILĖS MOKYKLA - Stefanija Stasienė .................... 351
 
JAUNIMAS
 
NETURĖK KITŲ DIEVŲ, TIK MANE VIENĄ - Marijus Kemundrys........... 26
NEVOK! - Darius Banikonis........................................ 63
MAMA, MANO MAMA - Giedrius Vanagas .............................. 96
SENUTĖ IR ŽIDINYS - Jurgita Lukavičiūtė ........................ 131
KITUS GALI ĮVEIKTI DAUG KAS... - Inga Sitaitė................... 201
MES ATEINAM SUKURTI, PRABILTI - Audra Skučaitė.................. 202
ŠEIMA - MEILĖS MOKYKLA - Laura Stasiulytė ..................... *275
KONGRESINIAI VAIZDELIAI - Antanas Saulaitis SJ ................. 270
KITUS GALI ĮVEIKTI DAUG KAS... - Marija Veniūtė................. 306
ŽMOGAUS TOBULĖJIMO KELIAS - Jurgita Jakimavičiūtė .............. 344
LIETUVA - DIEVO RANKOSE - Asta Tijūnėlytė ...................... 345
KELIAS Į LIETUVOS DVASINĮ PRISIKĖLIMĄ - Antanas Meškauskas ..... 385
 
KNYGOS
 
GRAŽU, KAS YRA GERAI - Marija A. Jurkutė......................... 28
KNYGA MŪSŲ LAIKMEČIUI IR ATEIČIAI - Kun. J. Boruta .............. 64
DVYLIKA ATSILIEPIMŲ Į DIEVO MEILĘ - Red.......................... 97
NAUJOS KNYGOS - Red.............................................. 97
LIETUVOJE IŠLEISTOS KNYGOS - Alė Rūta.......................... *282
NAUJOS KNYGOS - Red............................................. 346
NAUJOS KNYGOS IŠ LIETUVOS - Alė Rūta ........................... 387
 
EILĖRAŠČIAI
 
AR MES DAR MOKAME SUGRĮŽTI? - Janina Štrimaitienė .............. 129
ALDONA PUIŠYTĖ ................................................. 206
LIETUVA - Janina Štrimaitienė .................................. 280
LACRIMA ........................................................ 303
 
TEVYNĖJE ........34, 68, 100, 138, 177, 209, *283, 281, 318, 354,390
KALBA ............ 30, 66, 98, 137, 175, 207, *281 279, 316, 353,389
 
ĮVAIRYBĖS ....................................................... 32
 
ŠYPSULIAI .......... 71, 108, 142, 179, 215, *286, 286, 322, 358,392
 
ATGARSIAI ...................................................... 176
 
TRUMPAI ......... 36, 72, 106, 143, 180, 216, *287 287, 323, 359,393
 
Pastaba
Liepos-rugpjūčio mėn. puslapių numeracija per neapsižiūrėjimą yra tokia pat kaip rugsėjo mėnesio. Turėtų būti nuo 217 iki 252, o ne nuo 253 iki 288. Tuos klaidingai sunumeruotus puslapius šiame turinyje pažymėjome žvaigždutėmis. Atsiprašome.