Didžiai Gerbiamas Tėve,
 
      Jau pieš keletą mėnesių pradėjau draugauti su labai rimtu jaunuoliu. Mudu esame įsitikinę, kad šios draugystės tikslas yra moterystė. Bet, žinoma, dar ne taip greitai. Aš dar tik šiais metais pradėjau lankyti universitetą, o jis už pusantrų metų baigs. Mano tėvai apie šią draugystę nieko nežino. Jei sužinotų, manau, uždraustų su juo susitikti.
 
      Oficialiai dar nesame susižiedavę, bet manome susižieduoti. Norėčiau žinoti, kas susižiedavus yra leista, kas ne.
 
      Už atsakymą nuoširdžiai dėkinga
 
 Nijolė
 
Brangioji Nijole,
 
      Atjaučiu Tavo sielos būklę. Esi patenkinta ir laiminga, suradus tą rimtą jaunuolį, su kuriuo manai sukurti šeimos židinį, bet drauge esi ir nerami, nes manai, kad eini prieš tėvų valią, nežinai, kas Tau yra leista, kas draudžiama santykiuose su busimuoju sužadėtiniu.
 
Tėvų valia
 
      Tėvai turi pareigą rūpintis vaikų auklėjimu, turi juos saugoti nuo visokių fizinių ir moralinių pavojų, bet turi taip pat pasirūpinti ir jų ateitimi. Tėvai neturi sukliudyti, bet privalo padėti, kad vaikai kuo lengviausiai galėtų pasiekti savo trokštamą idealą — savo pašaukimą. Išsirinkti pašaukimą yra kiekvieno grynai asmeninis dalykas. Tėvai gali tik patarti, bet jokiu būdu nesutrukdyti ir neprimesti vaikams savo valios.
 
      Kiekvienas jaunuolis turi teisę tapti kunigu ar vienuoliu arba vesti; ir vesti tą ar kitą. Kiekviena mergaitė gali tekėti, už ko nori. Žinoma, tėvai, būdami vyresni, geriau pažįsta gyvenimą, dažnai gali duoti vaikams naudingų patarimų, bet per daug kišdamiesi į vaikų asmeninius palinkimus, ne retai padaro visą jų gyvenimą nelaimingą. Juk tame ar kitame pašaukime, su tuo ar kitu asmeniu gyvens ne tėvai, bet vaikai. Taigi, vaikai turi pilną teisę pasirinkti pašaukimą, pasirinkti vedyboms tą asmenį, kurį nori.
 
Nepirk katės maiše!
 
      Bet ne tik katės — nieko nepirk maiše, pirma neatrišus ir nepažiūrėjus, kas tame maiše yra. Todėl ir renkantis pašaukimą, reikia jį gerai ištirti. Norint su kuo nors susirišti visam gyvenimui, reikia žinoti, su kuo rišiesi, turi stengtis tą asmenį gerai pažinti. Taigi, ir priešvedybinė draugystė yra ne tik naudinga, bet būtinai reikalinga. Jos neturi teisės drausti nei tėvai, nei kunigai, nei kas kitas.
      Tačiau ta draugystė tikrai turi būti “priešvedybinė”, todėl nereikia jos pradėti per anksti. Dvejų metų pilnai užtenka. Jei per tiek laiko nepažinsi savo sužieduotinio, tai jo nepažinsi nei per trejus ar ketverius metus. Kartais galima pakankamai pažinti ir per vieną kitą mėnesį. Per daug užtęstas susižiedavimo laikas yra pavojingas. Gali atnešti daugiau žalos, negu naudos.
 
      Manyčiau, kad judviem nėra perdaug anksti dabar susižieduoti. Juk rašai, kad jis jau už pusantrų metų baigs universitetą. Taigi, mokslas bus baigtas, ateitis užtikrinta, todėl ir vedybos nebus per ankstyvos. Tu dar tik šiais metais pradėjai universitetą, bet tai ne tiek svarbu. Vyrų universitetinės studijos paprastai turėtų baigtis doktoratu, o mergaičių — dažniausiai baigiasi vedybomis. Tai yra visai natūralu. Vienas žymus šių laikų psichologas sako: “Kai tik reikia supti lopšį, moteris tuojau užkabina ant kablio savo daktarišką skrybėlę.”
 
Kas galima, kas ne?
 
      Susižiedavimas dar nėra moterystė, todėl kas yra leista moterystėje, jokiu būdu dar nėra leista sužieduotiniams. Jiems yra leista draugauti. Draugaujant turi stengtis kaip galima geriau pažinti vienas kito charakterį ir dvasines ypatybes. Kūno grožį galima pažinti pirmu pažvelgimu, bet suprasti dvasinį grožį reikia daugiau laiko. O dvasinis grožis ir dvasinės ypatybės turi daug daugiau reikšmės šeimyniniam gyvenimui, negu kūno grožis.
 
      Tur būt, ir pati ne kartą pastebėjai, kad koks nors asmuo, kurs pirmu pažvelgimu atrodė negražus ir nesimpatiškas, visiškai pasikeitė, kai pradėjai pažinti jo kilnų charakterį ir geras dvasines savybes. Ir priešingai, labiausiai žavintis gražumas nublanksta, kai pamatai, kokia tuštybė viešpatauja to asmens širdyje.
 
vTu turi kaip galima giliau įeiti į savo sužieduotinio širdies gelmes. Bet turi žinoti, kad ir jis to siekia. Žinoma, aš čia kalbu tik apie rimtus jaunuolius, kurie tikrai galvoja sukurti šeimos židinį. Daug pasitaiko tokių, kurių tikslai yra labai žemi, moterystė jiems visai ne galvoj. Juos galėsi pažinti jau tik iš kelių susitikimų. Nuo tokių kuo greičiausiai bėk, kol dar neįkliuvai į jų pinkles. Ne apie tokį Tu svajoji, ne tokiam nori paaukoti savo širdį.
 
      Turite stengtis gražiais būdais palaikyti meilę ir prisirišimą vienas prie kito. Šiam tikslui judviem yra leista padoriai apsikabinti, kukliai pasibučiuoti, bet daugiau— nieko! Savaime suprantama, kad tokiose aplinkybėse gali sukilti kartais ir aistros, bet čia kaip tik bus gera proga geriau pažinti vienas kitą. Būk be galo griežta ir neprileisk nieko, kas Tave žemintų ar bent kiek pažeistų Tavo skaistybę. Nemanyk, kad savo mylimajam nusileisti ir sutikti su jo aistrų padiktuotais neprotingais reikalavimais būtų meilės parodymas. Priešingai! Gal tuo momentu sužieduotinis atrodys ir nepatenkintas Tavo griežtumu, bet po to jis pradės dar labiau Tave mylėti ir gerbti, kad Tu esi tokia rimta, kad taip brangini savo ir jo skaistybę. Jei lengvapėdiškai sutiktum su visais jo reikalavimais, jam galėtų ateiti įtarimas, kad gal ir su kitais Tu esi tokia lengvapėdiška.
 
      Nemanyk, kad savo griežtumu sužieduotinį atstumsi. Ne, jei tikrai jis yra rimtas ir galvoja apie vestuves, dar labiau jis prie Tavęs prisiriš. Čia Tau kaip tik bus gera proga pažinti savo sužieduotinį ir įsitikinti jo meile. Jeigu jo tikslas nėra vedybos, jeigu jis nori tik Tave išnaudoti ir paskui numesti į šalį, lyg išspaustą citriną, be abejo, Tavo griežtumas ir rimtumas jį atstums. Pamatys, kad jo dantims Tu esi per kieta, todėl eis ieškoti kitos.
 
      Nuo to, kaip praleisi susižiedavimo laikotarpį, gali priklausyti visa Tavo ateitis. Tavo kelias moterystėn neturi būti nusėtas nuodėmėmis, bet turi būti Dievo laiminamas. Išmok prašyti Jo palaimos savo susižiedavimo laikotarpiui ir ypatingai būsimam šeimyniniam gyvenimui. Kartais atsiklaupkite ir to prašykite abudu drauge.
 
Juozas Vaišnys, S. J.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” PLATINIMO VAJUS
jau prasidėjo ir tęsis iki birželio mėn 1 dienos. Surinkusieji daugiausia naujų metinių prenumeratų bus apdovanoti. Štai pirmosios trys premijos:
 
1.    Televizijos aparatas arba $150.
 
2.    Šaldytuvas (Refrigerator) arba $100.
 
3.    Radijo aparatas arba $50.
 
Bus ir kitų mažesnių dovanų. Bet didžiausias platintojams atlyginimas bus tas, kad žinos, jog kiekvienas jų surastas naujas skaitytojas turės geriausią patarėją religiniuose ir tautiniuose klausimuose. Platindami “Laiškus Lietuviams”, dirbsite Bažnyčiai ir Tėvynei.