Mielasis Skaitytojau,
     Bendradarbi, Platintojau,
 
Kalėdinės ramybes bei taikos Tavo sielai ir laimingesnių Naujųjų Metų už praėjusiuosius Tau linki
 
“Laiškų Lietuviams” Redakcija
 
 
 ŽVAIGŽDĖS PASLAPTIS
 
     Dievas tarp žmonių. Skamba, kaip pasaka. O kai sužimba žvakės ant eglučių, altoriai paskęsta auksinėje šviesoje, kai pasigirsta “Sveikas, Jėzau gimusis”, pasaka virsta tikrove. Žmonės laužia plotkas, bučiuojasi, linki laimės. Bet, sudegus žvakėms, stikluose vynui nusekus, šventadieniniams rūbams sugrįžus į naftalinu kvepiančias spintas, ką tik gimusi pasakiška tikrovė vėl iškeliauja į pasakų šąlį.
 
 Tvartelis ir Dangus
 
     Dievas tarp žmonių. Kaip vienas iš mūsų. Pradeda žemės kelionę nuo lopšio, kad tu nesigėdytum savo neturtingos motulės ir prastos gimtinės bakūžėlės. Jis gimsta tvartely, kad tavo širdies tvartelis Dangumi pavirstų. Senasis pasaulis turi užleisti vietą naujam. Neturtas tampa palaiminimu, o tremtis — išganymu. Žmogus turi atgimti. Už tai ir senis Nikodemas giliai susirūpinęs klausė: “Kaip aš savo metuose sugrįšiu į motinos įsčių?” Žmogus turi persiorientuoti. Reikia naujos širdies. Artinkis prie Betliejaus tvartelio. Negrįžk namo, nesupratęs Žvaigždės Paslapties, nes čia tavo laimė ir ateitis.
 
Stalius ir piemenys
 
     “Kas gali būti gero iš Nazareto?” — galvojo ir šaipėsi išdidžios galvos, kai Dievas tapo žmogumi Nekaltai Pradėtosios įsčiuje. Graži, sąžininga ir kilni buvo Staliaus širdis, nors panagės juodos ir delnai pūslėti. Už tai jis pirmas išvys Pasaulio Stebuklą, kai didžiai šviesi žvaigždė nuplieks juodą nakties dangų. Pas piemenis skubės angelai, linksmą nešdami žinią. Iš išgąsčio suakmenės piemenų veidai, žodis sustings ant liežuvio, kol linksma žinia pabučiuos jų skruostus laimės šypsniu. Rašyt nei skaityt jie nemokėjo. Pilkos buvo jų dienos ir paprasti darbeliai. Gyvenimas be ateities. Bet kad buvo ištikimesni Dangui negu žemei, jiems atviras kelias prie Jėzaus lopšelio. Dovanų jie neš Tam, kuris už stiklą vandens Dangumi moka. Jeruzalėje ges šviesos, skirstysis išsiūžusi minia. Aidės ir numirs paskutiniai muzikos garsai, kai angelų devyni chorai užtrauks Dievo Sūnaus himną.
 
Didysis Proletaras
 
     Tvartelio ėdžiose prasideda išganymas. Kam Dangus priklauso, tam ir žemė. Kai į Betliejaus Kūdikį pasižiūri, visas pasaulis tampa mūs namais. Mat pro šito Kūdikio akis Dievas žiūri. Kur Jis pažvelgia, laimės upės teka. Kaip mums nusipelnyti Didžiojo Proletaro vienų vieną žvilgsnį? Juk ir mes pasklidome tremtinių keliais, kai Apvaizdos akis metė šviesą į mūsų ateities tamsų dangų. Ar buvome kada arčiau Betliejaus tvartelio? Ar ne Jis pasakė: “Palaiminti beturčiai dvasioje?” O juk Jo nei vienas žodis nepraeina, nors griūna pasauliai ir krinta žvaigždės nuo dangaus.
 
Žvaigždės paslaptis
 
     Jėzus tampa beturčiu, kad tavo tikėjimas Apvaizda taptų galingas, kaip šimtametis ąžuolas. Jis neturėjo kur galvos priglausti — tu turi. Visada turėsi, nes Apvaizda amžina ir nemirtinga. Kalėdų nakties šūkis — Ramybė žemėje — tavo naujausias uždavinys. Tegu tavo širdis kartoja jį dieną ir naktį. Kalėdų proga tu sveikini savuosius, linki laimės, siunti dovanas. O kad taip kiekvieną dieną — lygiu ir brangiu nuoširdumu — kiekvienam linkėtum laimės. Tegu kiekvienas tavo žodis ir visad ištiesta ranka jiems būna dovana. Padalyk visas Kalėdų dovanas ir linkėjimus į 365 dienas. Nors tvartely gyventum, neužmiršk savo širdies. Ji amžina. Tvartelis virsta Dangumi, kai jame Viešpats Jėzus apsigyvena.
 
     Dievas tarp žmonių. Skamba, kaip pasaka. O kai sužibs žvakės ant eglučių, altoriai paskęs auksinėje šviesoje, kai pasigirs “Sveikas, Jėzau gimusis”, pasaka virs tikrove.
 
Bruno Markaitis, S. J.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St.. Chicago 36, Illinois. Yearly subscription one dollar. Single copy 10 cents.
 
Entered as second-class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn. LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S.J. Administratorius Petras Kleinotas, S.J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois Telefonas: HEmlock 4-1677.
 
Metinės prenumeratos kaina 1 doleris. Atskiras numeris 10 centų.     Vinjetės VI. Vijeikio