Gavome “Laiškus Lietuviams”. Mudu abu (vysk. Padolskis ir aš) abiem rankom sveikiname Tėvelių Jėzuitų užsimojimą leisti “Laiškus Lietuviams”. Dievas tepadeda. Stenkitės, kad būtų skaitomi ne tik Amerikoje. Mums atrodo, kad talkininkų juos platinti visur surasite. Iš širdies padėsime ir mudu. Tepaplinta jie tarp viso pasaulio lietuvių!

 
Vysk. V. Brizgys
 
    Jūsų pastangos ir pasiryžimas leisti “Laiškus Lietuviams” yra didelės ir sveikintinos. Tikiu, kad duosite daug dvasinės naudos mūsų tautiečiams. Jau pirmas numeris daro labai gražų, patrauklų įspūdi ir jo turinys įdomus. “L.L.” panėši į rimtą katalikišką žurnalą. Linkiu, kad jis greitai tokiu taptų.
 
Kun. J. Bacevičius
 
    Gal ir aš galėsiu ką nors parašyti į “Laiškus Lietuviams”. Puikūs “laiškai”: stiprina lietuvybę ir sąmoningą krikščionybę. Vinjetės — krikščioniškos ant lietuviškojo pagrindo. Tautinis apaštalavimas ir dargi sėkmingiausioje moderniškoje dvasioje, kuri labai skiriasi nuo senoviško metodo. Tokiu keliu eidami, sutelksite didesnes lietuvių minias ir nuvesite jas į Lietuvos Nepriklausomybę ir į išganymą.
 
Kap. Petras Jurgėla
 
    “L.L.” bus tas svečias, kuris ne vienai sielai, klaidžiojančiai ūkanotą naktį nežinomam kely, paduos žiburį, kad galėtų pasižiūrėti į kelio rodyklę ir pasirinkti teisingą kryptį.
 
Ant. Pocius
 
    Nuoširdžiai dėkingas už “Laiškus Lietuviams”, kurie man buvo maloni staigmena. Man jie padarė labai gerą įspūdį, todėl tikiu, kad ir čia Venecueloje atsiras nemaža skaitytojų. Mano manymu, tokia paprasta, aiškia ir nuoširdžia kasdienine kalba bei pavyzdžiais tik ir tegalima kreiptis į didesnę tautiečių dalį.
 
Donatas Kikas
 
    Iki šių metų pabaigos prašau siuntinėti 200 egzempliorių mano vardu. Bevažinėdamas po lietuvių kolonijas, padalinsiu susirinkusiems. Išlaidas padengsiu pats, nes skleisti religinę spaudą yra mūsų visų, ypač kunigų, šventa pareiga.
 
Kun. Ant. Sabaliauskas, Venecuela