Be abejo, jau būsi girdėjęs apie italų jėzuitą T. Lombardį, tą žymiausią šių dienų pamokslininką, kurio, lyg Šv. Dvasios įkvėptas, nuoširdus žodis sutraukia minias žmonių ne tik didžiausiose Italijos aikštėse, bet jis jau stipriai nuskambėjo ir didžiausiuose viso pasaulio miestuose.
 
     Kas jį pažinojo pirmiau ir matė dabar, kaip jo paprastas žodis, lyg magnetas, traukia nesuskaitomas žmonių minias, turi, nulenkęs galvą, pasakyti: čia yra tikrai ypatingas Šv. Dvasios veikimas! Kas matė prieš kokią dešimtį metų T. Lombardi, tą jauną, kuklų, šiek tiek paliegusį nedrąsų jėzuitą, atrodo, negalėjo nė sapnuoti, kad neužilgo jis taps pasaulio garsenybe, kad jo drąsus žodis apskris visą žemės rutulį, kad jis užkariaus ir labiausiai atšalusių žmonių širdis.
 
     Pasibaigus pilnam žiaurumų ir neapykantos karui, jis pradėjo šaukti žmones į šventą kovą už tiesą ir meilę, į kovą prieš melą ir neapykantą. Suprasdamas, kad tie, kuriems būtų reikalingiausia išgirsti jo žodžius, nelanko bažnyčių ir neklauso pamokslų, nuėjo pats pas juos į kinų ir teatrų sales bei kitas pramogų vietas. Žmonės manė, kad jį publika nušvilps, neleis kalbėti, bet apsiriko. Tuojau tose salėse nebeužteko klausytojams vietos. Tada jis eina į miesto aikštes, pastato garsiakalbius, sujungia su salėmis ir kitomis aikštėmis ir kalba šimtatūkstantinėms minioms. Bet meilės ir teisingumo šaukliui buvo ir to per maža. Tada jis ima kalbėti per radiją, lanko įvairius Europos ir užjūrio kraštus, visur sutraukdamas minias žmonių.
 
     Čia perspausdinsime keletą jo minčių, pasakytų šiais metais vokiečių jaunimui.
 
Kova už tiesą
 
Brangus Jaunime,
 
     Šventajame kare už meilę ir tiesą, kur galvojama atstatyti naują pasaulio tvarką Kristaus dvasioje, ypatingai svarbi pareiga skiriama jaunajai kartai. Jaunimas yra amžinieji žmonijos ištekliai ir atsargos, nenuilstą užsidegimu, pasiaukojimu bei heroizmu. Tai yra pati rytojaus žmonija... Visi, kurie telkia jėgas į šį šventąjį karą, ypatingai žiūri į jaunimą ir iš jo daug tikisi.
 
     Svarbiausias naujosios eros pažymys turi būti tiesos ieškojimas ir jos gerbimas. Pirmiausia ji turi būti atstatyta mumyse pačiuose, o paskui galės įsiviešpatauti ir pilname melo pasaulyje. Jums jauniesiems tenka ta didi garbė — atstatyti tiesos aukurą. Jūs turite nušluoti nuo žemės paviršiaus veidmainiškumą ir klastą. Jūs turite išmokti pažintai tiesai nusilenkti ir nugalėti visas aistras, kliudančias tiesą pažinti ir ją priimti.
 
     Senovėje riteriui įteikdavo kardą, kad jis gintų pavergtas bei persekiojamas moteris ir vaikus. Šiandien labiausiai persekiojama ir paniekinta yra tiesa. Ją ginti ir saugoti yra jūsų, modernieji riteriai, garbinga ir kilni pareiga. Platus ir naudingas laukas šiai jūsų jaunų dvasių kovai už tiesą yra labiausiai šiandien diskutuojamas klausimas — socialinė problema.
 
     Jaunieji, jūs turite turėti drąsos pasmerkti kraštutinius socialinio klausimo išrišimus, dėl kurių matėte savo tėvus žiauriai vieni kitus žudančius. To pasmerkimo reikalauja teisingumas. Taip, jūs turite pasmerkti pilnos individualios laisvės, žiūrinčios vien tik savęs, šūki, nes tai yra tikro egoizmo siekimas. Jeigu jūs matote kuri nors po kokia gražia priedanga to dar siekianti, turite ji apkaltinti melu. Bet reikia pasmerkti ir nevaržomą kolektyvizmą, kuris daugelio rankose tėra tikros tiranijos įrankis. Jeigu jūs girdite ką nors tai skelbiant, prisidengus teisingumo vardu, turite tam pasipriešinti visomis jėgomis.
 
     Jūsų rankose turi plevėsuoti dvispalvė vėliava: laisvės ir broliško bendradarbiavimo! Tik ši yra tiesos vėliava. Čia yra pripažįstama ir priimama tik tai, kas gera ir teisinga, o pasmerkiama klasta ir apgaulė, kurias pagimdo nesuvaldytos aistros.
 
     Atsistoję po šia vėliava, jūs įsitikinsite, kad suradote žmonijos sutaikymo pradą. O juk tas sutaikymas turi jums labiausiai rūpėti. Jūsų uždavinys yra ji realizuoti ir vis labiau ir labiau ugdyti. Tai pasieksite, tik didžiai gerbdami tiesą.
 
     Tiesa savaime sujungia žmones. Ji yra tik viena, todėl visai negalimas dalykas, kad nebūtų vienybės tarp tų, kurių širdyse viešpatauja tiesa.
 
     Todėl susitaikykite su tiesa, mano mieli jaunieji draugai, pamilkite tiesą. Šioje tiesoje ir šiame susitaikyme su ja jūs rasite Dievą — gyvąją ir tikrąją tiesą. Tai yra svarbiausias uždavinys jums šiame šventame meilės ir tiesos kare už naują pasaulį Kristaus dvasioje.
 
     Mielas Jaunime, ar tu dar esi tikrai jaunas? Ar tu dar moki susižavėti ir siekti to, kas yra aukšta ir kilnu? O gal tu, jaunas būdamas metais, jau pasenai savo dvasia? Gal tavęs jau niekas daugiau nežavi, gal tau niekas daugiau nerūpi, vien tik pinigas ir egoistiškas aistrų patenkinimas? Ar tavo širdį dar pasiekia ir randa joje pritarimo šie šaukią į meilę ir tiesą žodžiai, o gal jie tau nuskambės ir tuoj pranyks, kaip tolimas nepažįstamas aidas miške?...

     Tautinė didybė glūdi mūsų tradicijose, papročiuose, išskirtiname elgsenos būde, mūsų doriniame pranašume. Visa tai neleidžia mums išskysti karo sukurtame tautų ir papročių mišinyje.
 
Palaikyk religines ir tautines lietuvių tradicijas savo šeimoje ir aplinkoje.
 
LT Kat. Akcijos Centras