“Laiškų lietuviams” metinė šventė

     Š.m. balandžio 5 d. buvo “Laiškų lietuviams” metinė šventė, kurios svarbiausias įvykis turėjo būti premijų įteikimas konkurso laimėtojams. Deja, šiais metais nė vienas laureatas neatvyko, nes viena gyveno Floridoje, o visi kiti — Lietuvoje. Premijos jiems buvo nusiųstos ar įteiktos kitokiais keliais. Suaugusiųjų grupėje buvo 36 dalyviai, studentų — 6, moksleivių — 17. Trys rašiniai atėjo per vėlai.

     Konkurso vertinimo komisija, kurią sudarė J. Masilionis (pirm.), D. Bindokienė (sekr.), D. Eidukienė, A. Likanderienė ir N. Užubalienė, nusprendė skirti premijas šiems konkurso dalyviams:

     Suaugusiųjų grupėje: I (200 dol.) Algirdui Narbutui (Žagarė), II (150 dol.) Aldonai Kačerauskienei (Vilnius), dvi III premijas (po 100 dol.) Ninai Gailiūnienei (Florida) ir Vilimaitei Bitei (Vilnius), dvi IV premijas (po 75 dol.) Laimai Šimonytei (Vilnius) ir Albinui Motiejūnui (Vilnius), tris V premijas (po 50 dol.) Birutei Beniušienei (Nida), Viltautei Pocienei (Alytus) ir Irenai Raščiuvienei (Vilnius).

     Studentų grupėje: I (150 dol.) Saulenei Kilikevičiūtei (Vilkaviškis), III (75 dol.) Alei Žibūdaitei (Kaunas).

     Moksleivių grupėje: I (100 dol.) Aušrai Gudavičiūtei (Vilnius), II (80 dol.) Tomui Kurapkaičiui (Vilnius), dvi III premijas (po 60 dol.) Jonui Ivanauskui (Kvėdarna) ir Simonai Bieliauskaitei (Vilnius), IV (40 dol.) Jūratei Jovaišaitei (Vilnius), dvi V premijas (po 20 dol.) Tomiui Šipeliui (Biržų raj.) ir Dariui Jakulevičiui (Kaunas).

     Premijų mecenatai: Vanda Prunskienė — 300 dol., Dr. Birutė Kasakaitienė — 250 dol., Dr. Albina Prunskienė — 200 dol., Prel. J. Prunskis — 150 dol., S. Rudokienė — 150 dol., Jadv. ir Br. Jankauskai — 100 dol., Juozas Steponaitis — 100 dol. Tad premijoms suaukota 1250 dol, o išmokėta —- 1455 dol. Skirtumas padengtas iš praėjusių metų likučio.

     Ateinančių metų konkurso premijoms jau paaukojo: Dr. Birutė Kasakaitienė — 300 dol., Dr. Albina Prunskienė — 200 dol., Ona Siliūnienė — 200 dol., Prel. J. Prunskis — 150 dol., Vaclovas ir Margarita Momkai, Jadvyga ir Bronius Jankauskai, Juozs Steponaitis — po 100 dol. Pažadėjo aukoti: Vanda Prunskienė — 200 dol., Stefanija Rudokienė — 150 dol., Barbara Morkūnienė — 100 dol. Visiems mecenatams nuoširdi pakėka.

     Šių metų šventės meninę programą atliko jauna aktorė Audrė Budrytė. Skanią vakarienę paruošė Birutė Jodvalienė (Racine Bakery). Visiems, kokiu nors būdu prisidėjusiems prie šventės pasisekimo, nuoširdžiai dėkojame.

     Ateinančių metų konkurso temos: 1. Atlaidumas, 2. Į ką kreipti dėmesį kuriant šeimą, 3. Kaip sucementuoti šeimą, kad nesuirtų, 4. Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika. Bus dvi konkursantų grupės: 1. Suaugusieji, 2. Jaunimas. Jaunimo grupei priklauso studentai ir moksleiviai. Jeigu kas jau baigęs aukštąjį mokslą arba sukūręs šeimą — priklauso suaugusiųjų grupei, nežiūrint jo amžiaus. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1993 m. kovo men. 1 dienos. Konkurso taisyklės tokios pat, kaip ir praėjusio konkurso. Suaugusiųjų rašiniai — maždaug 4-9 mašinėle rašytų puslapių, jaunimo — bent 2-3 puslapių, bet gali būti ir ilgesni. Pasirašoma slapyvardžiu ir įdedamas vokelis su tikrąja pavarde, adresu bei telefonu.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniutė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris -1,50 dol.