religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1992 / LIEPA-RUGP. / JULY-AUGUST / VOL. XLIII, NO. 7-8

PAGARBA EUCHARISTIJAI

217

 Juozas Vaišnys, SJ

ANTANAS KNIŪKŠTA ANT “SAKALO” SPARNŲ

220

 Aldona Ruseckaitė

KAD NEIŠSLYSTŲ ŽEME

224

 Alfredas Guščius

PER VARGUS Į GARBĘ

226

 Chiara Lubich

MIRTI NEBAISU, BAISU IŠDUOTI

227

 Aldona Kačerauskienė

TIKĖJIMAS YRA DIEVO DOVANA

230

 Francis Martin

ŽMOGAUS TEOLOGIJA

235

 Vytautas Bagdanavičius, MIC

IDEALUS ŽMOGUS — MOTINA

239

 Tomas Kurapkaitis

IDEALUS KUNIGAS

240

 Alė Žibūdaitė

TĖVYNĖJE

242

 Gediminas Vakaris

IŠ ŽODŽIŲ ISTORIJOS

245

 Algirdas Sabaliauskas

ATGARSIAI

247

 Red.

ĮVAIRYBĖS

248

 Red.

ŠYPSULIAI

249

 Red.

TRUMPAI

250

 Juoz. Pr.

Viršelio piešinys — dail. Ados Sutkuvienės. Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės ir apdaila Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams -- Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.