religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1993 / SAUSIS — JANUARY / VOL. XLIV, NO. 1

Į 44-UOSIUS METUS

1

 Juozas Vaišnys, SJ

LIETUVOS POETAMS

4

 V. Noreika

JIS PASILIEKA IŠTIKIMAS

5

 Chiara Lubich

MANO MOTINA

6

 Leonas Gilaitis

LIETUVIAI ROMOJE

9

 Romos Lietuvis

MAŽAS LIETUVIS

11

 Bitė Vilimaitė

AŠ SU TAIS

12

 V. Noreika

KĄ TĖVAMS DARYTI...

13

 Bert Ghezzi

VAIKYSTĖS ŠVIESA

15

 Aldona Kačerauskienė

ATEIK IŠ NEBŪTIES

17

 V. Noreika

TIKYBOS DĖSTYMAS VAIKŲ DARŽELYJE

18

 Daiva Kuzmickaitė

MINDAUGAS

20

 Irena Raščiuvienė

ŽMOGAUS TEOLOGIJA (VI)

23 

 Vytautas Bagdanavičius, MIC

JAUNO KUNIGO PASIRYŽIMAI

25

 Jadvyga Vilčinskaitė

DRAUGYSTĖS GEISMAS

27

 Algirdas Paliokas, SJ

TĖVYNĖJE

31

 Gediminas Vakaris

KALBA

32

 Juozas Vaišnys, SJ

ĮVAIRYBĖS

34

 Red.

ŠYPSULIAI

35

 Red.

TRUMPAI

36

 Juoz. Pr.

Viršelis ir skyrių vinjetės — dail. Rasos Sutkutės. Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Apdaila — Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.