“Laiškų lietuviams” konkursas

     Skelbiame 35-ąjį “Laiškų lietuviams” konkursą parašyti straipsniui, imant temas iš 10 Dievo įsakymų. Bus dvi dalyvių grupės: suaugusieji ir jaunimas. Jaunimo grupei priklausys tik vidurinių ar kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Universitetų studentai jau priklausys suaugusiųjų grupei. Moksleiviai būtinai turi pažymėti, kad rašinys skiriamas jaunimo grupei.

     Suaugusiųjų straipsniai turėtų būti maždaug 4-9 mašinėle rašytų puslapių, o jaunimo bent 2-4 puslapių. Straipsnis pasirašomas tik slapyvardžiu, o tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas įdedama į atskirą vokelį, and kurio užrašomas tik slapyvardis, ir vokelis atsiunčiamas kartu su straipsniu.

     Suaugusiems skiriamos tokios premijos: I - 200 dol., II - 150, III - 100, IV - 75, V -50 dol, Jaunimui: I - 100, II - 80, III - 60, IV - 40, V - 20 dol.

     Straipsniai turi pasiekti redakciją ne vėliau kaip 1994 m. vasario mėn. 16 d. Primename, kad reikia griežtai laikytis nurodytos temos (šį kartą bet kokia tema iš 10 Dievo įsakymų), nes iš praktikos žinome, kad kai kurie parašo straipsnį, nieko bendro neturintį su duota tema, ir atsiunčia konkursui. Tokie straipsniai, jeigu bus tinkami “Laiškams lietuviams”, galės būti spausdinami, bet jie nebus priimami į konkursą. Konkursui atsiųsti rašiniai tampa redakcijos nuosavybe. Galima rašyti keletą straipsnių, bet premija bus duodama tik už geriausiąjį.

     Konkursą skelbiame anksti, kad dalyviai iš Lietuvos laiku apie jį sužinotų.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams

65 dol. aukojo Brigita Račkauskienė iš Australijos.

50 dol. aukojo D. Navasaitienė savo tėvo atminimui.

Po 10 dol. aukojo: M. Prapuolenis, A. Povilaitienė, J. Kalainis, K. Laurynas, J. Sarapinas, B. Kūkalis, S. Lastienė, S. Milas, J. Jarašius, A. Malėla, S. Aleksa.

9 dol. aukojo B.E. Liškauskas.

Po 5 dol. aukojo: V. Remeikis, M. Kasniūnas, L. Kybartas, J. Paronis, M. Utz, B. Kazlauskienė, J. Plačas, E. Miknius, B. Bužinskas, J. Dudėnas, J. Gylienė, M. Markelienė, M. Jasiulevičius, B. Venckus, P. Gasparonis, S. Danaitis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.