■    Kauno ir Veliuonos dekanatų kunigų susitikime balandžio 26 d. vysk. Sigitas Tamkevičius pranešė, kad šiuo metu 42 Kauno arkivyskupijos parapijos neturinčios kunigų.

■    Čikagos arkivyskupijai švenčiant 150 m. sukaktį, miesto centre gegužės 21-birželio 25 d. buvo surengta paroda, kurioje buvo galima pasigrožėti įvairių parapijų (jų tarpe ir lietuvių) kultūriniais ir istoriniais laimėjimais, pagilinti žinias apie parapijų kilmę ir ypatybes.

■    Diakonas Gintaras Linas Grušas, metus laiko išdirbęs Popiežiaus apsilankymo komitete Lietuvoje, birželio 25 d. Vilniaus arkikatedroje Vilniaus metropolito arkiv. Audrio J. Bačkio buvo įšventintas į kunigus. Pirmąsias šv. Mišias aukojo Vilniaus arkikatedroje. Apie mėnesį laiko pasiliko Lietuvoje, kapelionavo VIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese, dalyvavo ateitininkų kongrese. Liepos pabaigoje grįžo į Los Angeles, CA, kur gyvena jo tėvai Marija ir Pranas Grušai. Čia atlaikė antrąsias primicijas.

■    Kun. Juozas Šeškevičius, Sao Paulo lietuvių parapijos klebonas Vilia Zelina priemiestyje, Brazilijoje, metus laiko išbuvęs Lietuvoje ir susipažinęs su jos religiniu gyvenimu, grįžo į Braziliją.

■    Arkiv. Audrys J. Bačkis, Vilniaus metropolitas, birželio 8-15 d. lankėsi JAV. Birželio 12 d. lankėsi Čikagoje, aukojo šv. Mišias ir pasakė pamokslą Švč. M. Marijos Gimimo par. bažnyčioje Mar-quette Parke, aplankė keletą lietuviškų įstaigų.

■    Kun. Antanas Rubšys, Manhattan kolegijos profesorius, šių metų pavasarį lankėsi Lietuvoje, Vilniaus universiteto Pedagoginiame institute, Vilniaus ir Telšių kunigų seminarijose dėstė Šv. Raštą.

■    Kun. Jonas Pakalniškis, buv. Apreiškimo liet. parapijos klebonas, ir kun. Vytautas Pikturna, buv. Angelų Karalienės liet. parap. Brooklyne vikaras, ir kun. Fabijonas Kireilis, Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo liet. parapijos Čikagos Brighton Parke par. vikaras, birželio 3 d. atšventė kunigystės 55 m. sukaktis.

■    Pranė ir Julius Pakalkai Čikagos Lietuvių tautinėse kapinėse pastatė 18 pėdų aukščio koplytstulpį, skirtą į Sibirą išvežtų ir sovietų teroro aukoms atminti. Birželio 12 d. koplytstulpį pašventino, aukojo šv. Mišias ir pasakė pamokslą vysk. Paulius Baltakis. Pabaigoje žodį tarė ir Vilniaus metropolitas arkiv. A. J. Bačkis.

■    Stasys Lozoraitis, daugiau kaip 50 m. išdirbęs Lietuvos diplomatinėje tarnyboje — Lietuvos pasiuntinybėje prie Šv. Sosto, ambasadoriumi Vašingtone ir Romoje, — mirė birželio 13 d. Vašingtone, kur buvo atvažiavęs gydytis. Palaidotas birželio 17 d. Putname, CT, Nekalto Prasidėjimo seserų “Dangaus vartų” kapinėse.

■    Vatikano žiniomis, per paskutiniuosius 10 metų visame pasaulyje buvo nužudyti 144 misionieriai. Žiniomis iš Ruandos, šį pavasarį sukilėliai ten nužudė 13 kunigų, jų tarpe ir Eigalio arkivyskupą.

■    Kun. Vytautas Palubinskas, gimęs Lietuvoje, augęs ir mokęsis Argentinoje, ten vikaravęs lietuviškose parapijose, dabar gyvenąs JAV, birželio 19-liepos 19 d viešėjo Argentinoje ir ten atšventė savo kunigystės 40 m. jubiliejų.

Juoz. M.

■ Birž. 12 d. Šv. Antano lietuvių parapija Detroite atšventė 70 m. sukaktį. Parapijos klebonais yra buvę šie kunigai: dr. Ignas Boreišis, Walter Stanewich, Kazimieras Simaitis ir dabartinis Alfonsas Babonas.