Šis “Laiškų lietuviams” numeris iliustruotas dail. Vitalijaus Butyrino (gimusio 1947 m. Kaune) fo-tokoliažo darbų nuotraukomis. V. Butyrinas yra Lietuvos Fotomenininkų Sąjungos (ir buvusios Lietuvos Fotografijos Draugijos) narys nuo 1965 metų, suruošęs daugiau kaip 450 parodų įvairiuose pasaulio kraštuose, laimėjęs per 200 prizų. Anglijoje išleistoje tarptautinėje fotografijos enciklopedijoje “Con-temporaty Photographers” pavadintas “the grand master of photo arrangements” — didysis fotokoliažo meistras.

     Fotografuoja nuo 1963 metų. Pradžioje domėjosi dokumentine fotografija, vėliau perėjo į montažus. Jo stilius pasižymi gero koliažo technika, kruopščiai sukurta kompozicija. Daugelyje eksponuojamų darbų pabrėžtas kone geometrinis formų simetriškumas, išduodantis autoriaus palinkimą į formalizmą, į dvasinę harmoniją bei rimtį. Koliažuose ir serijiniuose darbuose atsispindi noras mąstyti simboliais ir metaforomis, ppvz., “Nežinoma žemė”, “Jūros pasakos”, Peizažai ir kt.

     Recenzentai Butyriną vadina fotografu-filosofu, pasakoriumi, fantastu, reikalaujančiu iš žiūrovo protinio darbo, mokėjimo skaityti ir iššifruoti paslėptą mintį.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams

1000 dol. aukojo Lietuvių Fondas.

50 dol. aukojo K. Valiuškienė.

45 dol. aukojo A. Kubilius.

Po 30 dol. aukojo:Z. Sinkevičienė, O. Mironaitė.

25 dol. aukojo K. Ramašauskas.

Po 20 dol. aukojo: J. Petronis, K. Sadauskas, A. Darnusis, D. Petrutytė.

Po 15 dol. aukojo: G. Baltrušaitis, J. Janušonis, E. Jonušienė, kun. A. Janiūnas, V. Vaitkevičius.

Po 10 dol. aukojo: V. Jautokas, V. Žadeikienė, kun. L. Kemešis, D. Šatas, M. Rudaitienė, R. Kungys, A. Baleišis, J. Gasperas, J. Paronis, R. Gaška, S. Aleksa, O. Barauskienė, V. Poderys, W. Abramavičius.

Po 5 dol. aukojo: J. Gustainis, B. Žemaitis, E. Kastautas, A. Juška, O.Skardienė, S. Kasnickas, V. Mitkus, V. Pocius, O. Siliūnas, K. Stravinskas, J. Kriaučiūnas, S. Idzelis, E. Kasniūnas, S. Zeikus, R. Andrijauskas, E. Galenas, Z. Pajaujis, A. Bigelis, B. Rygertas, V. Kleiva. V. Matuzas, A. Galdikas, B. Konauka, J. Juknelis, J. Norvilą, S. Juškaitis, L. Milukienė, G. Končius, K. Keblys, S. Jurskytė, N. Kaminskas, L. Vasauskas, M. Pakštys, E. Vasyliūnas, S. Plenienė, J. Veselka, J. Rygelis, R. Šilgalis, A. Kloster, D. Kalinauskas, A. Malinauskas, A. Lietuvninkas, D. Kenstavičius, V. Knyvaitė, A. Kaselis, O. Simonaitis, V. Kažemekaitis, E. Sirutis, A. Audronis, I. Alantienė, S. Kybartas, B. Kazlauskas, D. Ei-dukienė, V. Dailidka, A. Samušis, B. Valavičius, H. Rukuiža.

"Laiškų lietuviams" konkursui atsiųsti 40 straipsnių jau perskaityti ir įvertinti. Rezultatus pranešime ateinančiame numeryje.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius — dr. Jonas Boguta. Administratorė — Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.