37-ojo “Laiškų lietuviams” konkurso rezultatai

Jau lalandžio mėn. numeryje pranešėme, kad konkursui buvo atsiųsta 77 straipsniai (50 suaugusiųjų ir 27 jaunimo). Komisija juos perskaitė ir įvertino. Skelbiame laimėtojus.

Suaugusiųjų grupėje

I    (200dol.) — Jūratė Ratautienė (Vilnius).

II    (150 dol.) — Diana Kančienė (Obeliai).

III    (po 100 dol.) — Agnietė Jankauskienė (Kaunas), Elena Šidlauskienė (Telšiai).

IV    (po 75 dol.) — Kostas Gruodis (Ukmergė), Janina Lukoševičienė (Vilnius), Bernardeta Miliauskaitė-Harris (Worcester, USA).

V   (po 50 dol.) — Viktoras Bakanauskas (Merkinė), Indrė Bartašiūnienė (Čikaga-Vilnius), Antanas

Marčiulaitis (Kauno raj.), Jadvyga Vilčinskaitė (Kaišiadorių raj.).

Jaunimo grupėje

I    (150 dol.) — Asta Araminaitė (Vilnius).

II   (100 dol.) — Lina Stiklakytė (Vilnius).

III    (75 dol.) — Jonas Ivanauskas (Šilailės raj.).

IV    (po 50 dol.) — Marija Balkevičiūtė (Telšiai), Viktorija Žilinskaitė (Ukmergė).

V    (po 25 dol.) — Indra Jankauskaitė (Telšiai), Dovilė Liebutė (Pakruuojis), Mindaugas Martinaitis (Kaunas), Indrė Žliobaitė (Vilnius).

Visiems laimėtojams iš Lietuvos jau yra pranešta, kad premijas gali atsiimti Vilniuje pas kun. Antaną Gražulį, Didžioji 34. Tel. 22-17-15.

Jau skelbiame ir naują 38-ąjį konkursą. Siūlome temas pasirinkti iš septynių didžiųjų nuodėmių arba iš septynių jas atitinkančių didžiųjų dorybių. Galima rašyti ir beletristine forma, tik būtinai atsakyti į pasirinktą temą.

Didžiosios nuodėmės: 1. Puikybė; 2. Godumas, gobšumas; 3. Paleistuvavimas, gašlumas; 4. Pavydas; 5. Piktumas, rūstumas; 6. Nesaikingumas valgant ar geriant; 7. Tingėjimas.

Didžiosios dorybės: 1. Nuolankumas; 2. Dosnumas; 3. Skaistumas; 4. Meilingumas, artimo meilė; 5. Romumas, švelnumas; 6. Susivaldymas valgant ar geriant; 7. Uolumas, darbštumas, pamaldumas.

Straipsmio apimtis suaugusiems — maždaug 4-6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimui gali būti trumpesni. Rašyt mašinėle; kas jos neturi, gal suras, kas galėtų perrašyti. Ranka rašyti straipsniai dažnai būna sunkiai įskaitomi, vertinimo komisijos nariai turi daug vargo su jais. Konkursas baigsis 1997 m. vasario mėn. 16 d.

Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: “Laiškai lietuviams”, 2345 W. 56 th St., Chicago, IL 60636, USA.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius-Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius-dr. Jonas Boguta. Administratorė-Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-15 dol., atskiras numeris-1,50 dol.