religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1997 / SPALIS - OCTOBER / VOL. XLVIII, NO. 10

ANGELAI IR MES

289

 Ses. Ona Mikailaitė

PRANAŠUMAI IR NELYGYBĖS

299

 Algirdas Paliokas SJ

MEILĖS PSICHOLOGIJA

300

 A.A

AR VISUOMET

303

 Juozas Vaišnys SJ

PAMALDUMAS

307

 Dalia Staniškienė

AŠ TEBEESU ALKANAS

310

 Romualdas Kriaučiūnas

TIKĖJIMAS IŠGELBSTI

313

 Chiara Lubich

MALDA

315

 Larry Dossey

KUO YRA GRAŽI LIETUVIŲ KALBA?

317

 Dalicija Markevičiūtė

KALBA

319

 Juozas Vaišnys SJ

KNYGOS

320

 Red.

TĖVYNĖJE

321

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

323

 Red.

TRUMPAI

324

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas įvairių menininkų pieštų angelų nuotraukomis.
Viršelio piešinys - dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.