40-asis sukaktuvinis straipsnio konkursas

     Siūlome konkursui pasirinkti kurią nors iš šių temų: 1. Kaip prarandamas ir atrandamas tikėjimas. 2. Kai prarandama ir atrandama tautybė. 3. Kokie man artimesni kunigai: “tradiciniai" ar “modernistai”? 4. Mano svajonių vyras/žmona. 5. Ar kultūringas žmogus ir inteligentas yra sinonimai? 6. Dabartinio Lietuvos ir išeivijos jaunimo charakteristika. 7. Ryškiausios komunizmo liekanos Lietuvoje ir kaip jų atsikratyti.

     Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo grupei.

     Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, j atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams, 2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1999 m. vasario mėn. 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija.

     Pageidaujama rašyti mašinėle, nesugrūsti eilučių ir palikti šonuose paraštes. Visi premijuoti rašiniai spausdinami. Spausdiname ir nepremijuotus, tinkamus mūsų žurnalui.

Nuoširdi padėka Laiškų lietuviams rėmėjams

Po 100 dol.aukojo J. Adomaitis.

50 dol.aukojo dr. O. Mironaitė.

30 dol.aukojo I. Rimkūnas.

20 dol.aukojo Čikagos Generalinis Konsulatas.

Po 10 dol.aukojo: I.R. Maleiška, A.M. Pakštys, V. Šaulys, D. Balčiūnas, P. Lukoševičius.

Administracijos prašymas

     Jau ne kartą esame prašę gerbiamiausius skaitytojus, kad baigiantis metams, nelaukdami mūsų pranešimo apie prenumeratos atnaujinimą, tuoj patys tai padarytumėte. Deja, net ir pakartotinai prašant, kai kurie vis neprisirengia atsiųsti prenumeratos mokesčio. Tada mes esame priversti sustabdyti prenumeratą, nes paštas to griežtai reikalauja. Tokiu būdu skaitytojų skaičius vis mažėja. Žinoma, skaitytojai mažėja dėl įvairių priežasčių, bet viena iš priežasčių yra ir tas prenumeratorių nepunktualumas, nekreipimas dėmesio į mūsų paraginimus.

     Visi mūsų laikraščiai skundžiasi skaitytojų mažėjimu, nes vyresnieji vienas po kito iškeliauja amžinybėn, o jaunesnieji nesiryžta stoti jų vieton. Mirus šeimos nariui, kurio vardu ėjo žurnalas, būtų gražu, kad jį skaitytų kiti šeimos nariai.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.