□    Lietuvos ir Latvijos vyskupai geg. 4 d. susitiko Vilniuje pasidalinti mintimis apie bendrą katalikų būklę šiame regione. Susitikime dalyvavęs apaštalinis nuncijus Baltijos kraštams arkiv. E. J. Ender išreiškė viltį, kad šis susitikimas galėtų būti pirmasis žingsnis, siekiant įsteigti Baltijos kraštų Vyskupų konferenciją.

□    Geg. 24 d. buvo atšventinta M. Marijos Dangun Ėjimo bažnyčia Petrapilyje, Rusijoje. Bažnyčia buvo neseniai atgauta ir atnaujinta. Atšventino europinės Rusijos dalies apaštalinis administratorius arkiv. Tadeusz Kondrusiewicz, Kauno kunigų seminarijos auklėtinis. Ši bažnyčia buvo pastatyta 1870 m., 1929 bolševikų uždaryta, 1995 atgauta.

□    Saleziečių vienuolyne Kauno arkivyskupijos jaunimo centro darbuotojai geg. 8-10 d. surengė seminarą vasaros poilsio stovyklų organizatoriams. Dalyvavo 25 asmenys iš įvairių vietų.

□    Tarptautinės gyvybės dienos proga balandžio 26 d. Kaune buvo surengta konferencija “Ištikimybė Hipokratui”. Pradėta šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje, posėdžiauta kunigų seminarijoje. Pabrėžtas Šv. Tėvo raginimas atkreipti dėmesį į nusikaltimus prieš negimusią gyvybę. Apie pusantro šimto gydytojų priėmė atnaujintą Hipokrato priesaiką.

□    Vilniaus arkiv. A.J. Bačkis balandžio 10 d. vadovavo Kryžiaus keliams nuo arkikatedros iki Trijų kryžių kalno. Eisenoje dalyvavo labai daug žmonių. Kryžiaus keliai buvo pradėti ir baigti arkivyskupo malda.

□    Tikybos mokytojams seminaras buvo surengtas Velykų atostogų metu Klaipėdoje. Dvasinės pagalbos jaunimui centro iniciatyva.

□    Kun. Jonas Mintaučkis, Kaišiadorių parap. altaristas, mirė balandžio 9 d. Sielovados darbą dirbo įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose.

□    Vokietijos Koelno arkiv. kard Joachim Meissner balandžio 13-18 d. lankėsi Lietuvoje jau penktą kartą.

□    Kun. dr. Viktoras Rimšelis MIC, buvęs ilgametis lietuvių marijonų provincijolas ir dabartinis “Draugo” dienraščio moderatorius, geg. 2 d. atšventė kunigystės 55 m. sukaktį.

□    Lietuvos Kankinių parapija Mississauga, Ont, netoli Toronto, Kanadoje, rugsėjo 27 d. paminės parapijos veiklos 70 m. sukaktį. Minėjime dalyvaus vysk. P. Baltakis OFM. Iškilmių progai ruošiamas ir bus išleistas parapijos sukaktuvinis leidinys. Šiuo metu parapijos klebonu yra prel. Jonas Staškus.

□    Kun. Augustinas Simanavičius OFM, Toronto Prisikėlimo parap. klebonas, geg. 9 d. atliko 20 kilometrų žygį, tuo telkdamas aukas parapijos persikėlimo vajui. Buvo surinkta daugiau kaip 25.000 dol.

□    Kun. Antano Saulaičio SJ, kuris užsienio lietuvių tarpe sielovados darbą dirbo 29 m., išleistuvės į Lietuvą buvo birželio 21d. Šv. Mišios buvo Jaunimo centro sodelyje, o dalyvių pokylis salėje. Kun. A. Saulaitis yra paskirtas Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu, todėl persikelia nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą.

□    Geg. 10 d. Šv. Alfonso lietuvių parapijos bažnyčioje, Baltimorėje, kun. dr. Andrius Narbekovas aukojo paskutiniąsias šv. Mišias. Studijuodamas Vašingtone, jis atvažiuodavo patarnauti baltimoriečiams sielovados reikaluose. Jis, baigęs medicinos mokslus, 6 metus buvęs chirurgu, pasiryžo būti kunigu. Teologijos mokslus gilino Romoje ir Vašingtone, kur įsigijo daktaro laipsnį. Doktorato tema apie eutanaziją. Po šio atsisveikinimo jis jau grįžo į Lietuvą.

□    Geg. 28 d. suėjo 10 m., kai pop. Jonas Paulius II vysk. Vincentą Sladkevičių pakėlė kardinolu. Sukakties išvakarėse su privačiu vizitu kardinolą aplankė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Sveikinimo telegramą atsiuntė Lietuvos Vyskupų konferencija. Taip pat sveikino jį daugelis valdžios pareigūnų, dvasininkų ir pasauliečių.

□    Geg. 5 d. Žemės ūkio rūmuose Kaune Lietuvos tautininkų sąjungos Kauno skyrius paminėjo Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narių kun. (dabar monsinjoro) A. Svarinsko ir kun. (dabar arkivyskupo) S. Tamkevičiaus bolševikinio teismo proceso penkioliktąsias metines.

Juoz.M.