Kostas Paulius

    Visagalis Dievas, būdamas visoje amžinybėje, siunčia iš dangaus kiekvienam asmeniui kryžių kaip Jo gailestingosios meilės geradarybę. Taip suprato ir pagal tai gyveno šv. Pranciškus Salezietis, kuris įsteigė Saleziečių vienuoliją. Jis paliko to supratimo mintis, kurios mus skatina nešti Dievo duotą kryžių ir sekti Jėzaus pavyzdžiu. O jo supratimas ir skatinimas yra toks: “Visagalis Dievas, savo išmintimi nuo amžių numatė tą kryžių, kurį dabar tau teikia, kaip dovaną iš savo širdies gilumos. Šį kryžių, kurį dabar Jis tau siunčia, numatė visu savo žinojimu, suprato savo dievišku protu, ištyrė savo išmintingu teisingumu, sušildė ir pasvėrė savo meilingomis rankomis, kad nebūtų nė truputį per didelis ir nė kiek tau per sunkus. Jis palaimino jį savo šventu vardu, patepė jį savo malone ir dar kartą pažvelgė į tave ir tavo drąsą, paskui siuntė iš dangaus kaip ypatingą Dievo pasveikinimą, kaip savo begalinio gailestingumo meilės dovaną”.

    O Jėzus juk ir buvo Tėvo siųstas tam svarbiausiam tikslui, nešti kryžių ir būti nukryžiuotam, kad tik mes būtumėm išganyti.

    O dangiškasis Tėvas nori, kad ir mes sektumėm Jėzumi ir neštumėm mums duotą kryžių.

    O Jis duoda mums kryžių, kiekvienam pagal mūsų pajėgumą ir nori kad kiekvienas neštumėme savąjį kryžių, ištikimai stengdamiesi. O jei jaustumėm lyg jau nepajėgiame nešti, tada turime melsti Viešpaties pagalbos, kad galėtumėm ištverti ir nešti ištikimai ligi mūsų gyvenimo pabaigos šioje žemėje.

    Jei taip darysime, tada mūsų gyvenimo darbai, pastangos ir aukojimasis bus pavyzdžiu kitiems ir neš gausių vaisių.

    O tada Viešpats tuos visus mūsų gyvenimo darbus, pastangas ir pasiaukojimą panaudos gelbėti kitiems, ypač tokiems, kurie klaidžioja be tikėjimo, eidami į amžinąją pražūtį.

    O mes juk esame žmonės ir kiekvienas turime savas ydas bei silpnybes, kurias šėtonas naudoja gundydamas, kad per daug nesistengtumėm ką nors gero darydami. Jis mus vis ragina siekti žemiškų malonumų, gėrybių ir visokių daug gero žadančių planų bei vilionių.

    Ojei mes pasiduosime šėtono gundymų įtakai, tada būsime pavojuje prarasti amžinąjį gyvenimą danguje su Dievu.

    Todėl turime būti labai atsargūs, kai mūsų silpnybės mus vis vilioja, o šėtonas nesnaudžia ir vis gundo, tada turime šauktis Viešpaties pasigailėjimo ir pagalbos, taipgi prašyti Marijos, Jėzaus Motinos, visų angelų ir šventųjų užtarimo ir pagalbos.

    O jei mes nuoširdžiai stengsimės sekti Jėzaus pavyzdžiu, nešdami mums Dievo duotą kryžių, nepasiduodami blogų žmonių varginimams, įvairiems skausmams ir kentėjimams, nesiliaujančiai melsdamiesi ir aukodamiesi, tada eisime tuo tikruoju keliu neklaidžiodami ir galėsime saugiai pasiekti amžinosios laimės gyvenimą danguje su Dievu.