“Laiškų Lietuviams” metinė šventė praėjo labai sklandžiai. Oficialioje dalyje po trumpo ir nuoširdaus dr. Z. Danilevičiaus žodžio buvo įteiktos premijos konkurso laimėtojams. Jury komisija, susidedanti iš Petro Maldeikio, Dalės Koklytės, kun. Prano Garšvos, Aldonos Šmulkštienės ir Vytauto Kasniūno, nutarė mecenatu dr. Mildos ir Stasio Budrių ir dr. Antano Rudoko skirtus 200 dol. padalinti tokiu būdu:

     I premija (100 dol.) — Pranui Razminui (Chicago),

     II    premija ( 50 dol.) — Ninai Gailiūnienei (Hartford, Conn.),

     III    premija ( 30 dol.) — Jurgiui Gyliui (Chicago),

     IV    premija ( 20 dol.) — Nijolei Jankutei - Užubalienei (Chicago).

     Buvo rasta ir daugiau gerų straipsnių, kurie bus spausdinami “Laiškuose Lietuviams”. Premijų mecenatams, jury komisijai ir visiems konkurso dalyviams nuoširdžiai dėkojame.

     Meninėje dalyje gausi publika žavėjosi S. Velbasio Baleto Studijos puikiai atlikta “Užburtąja Fleita” ir kitais baleto dalykėliais. Ponui Velbasiui ir visoms jo studijos jaunosioms balerinoms tariame labai nuoširdų ačiū. Taip pat esame dėkingi ir talkininkams: buvusiai Kauno Valst. Teatro balerinai Irenai Eidrigevičiūtei - Sprin-dienei, Rūtai Graužinytei, aktoriui Alfonsui Brinkai, Edvardui Radvilai ir Jonui Ilčiukui. Dėkojame baletui akompanavusiems V. Jakubėnui ir J. Bertuliui, o taip pat dailininkams: A. Rūkštelei, J. Tričiui ir V. Vijeikiui.

     Už puikių vaišių surengimą gili padėka priklauso: S. Stasiškienei, M. Jonikienei, O. Kanišauskienei, E. Zelbienei ir A. Jankauskaitei.

     Nuoširdžiai dėkojame ir skautėms bei skautams, įvairiais būdais talkininkavusiems šventės iškilmių metu: Reginai ir Viktorui Kučiauskams, D. Jankauskaitei, R. Pociūtei, A. Girdauskaitei, D. Bajorūnaitei, J. Jakubauskaitei, J. Jančytei, A. Lesniauskaitei, B. Šlajūtei, R. Gustaitytei, A. Noreikaitei, J. Prapuoleniui, R. Račiūnui, R. Karaliūnui, S. Paulauskui ir J. Žukauskui.

     Dabar lauksime ateinančių metų konkurso ir metinės šventės, bet pirmiausia laukiame konkurso mecenatų. Kitam konkursui norime skirti tokias premijas: I—100 dol., n—75 dol., IH—50 dol. ir IV—25 dol. Ketvirtajai premijai mecenatas jau atsirado, tai yra vėl dr. Antanas Rudokas. Ateinančių metų konkursą norime skirti jaunimo problemoms panagrinėti.

Atsiųsta paminėti

ATEITIS, 1961 m. 2 nr., išleistas 50 m. jubiliejaus proga (1911-1961). Šis numeris yra padidintas — 72 psl. Yra įdomių straipsnių bei iliustracijų. Sveikiname “Ateitį” šios sukakties proga ir linkime ryžtingai žengti į antrąją šimtmečio pusę, beriant mūsų jaunimui Kristaus šviesą.

Alė Rūta. Į SAULĖTEKĮ. Romanas iš ciklo “Didžioji meilė”. Išleido Nida. 298 psl., kaina nariams — 1 dol., nenariams — 1.50 dol.

Aloyzas Baronas. VIENIŠI MEDŽIAI. Romanas. Išleido Liet. Knygos Klubas. 118 psl., kaina nepažymėta.

Juozas Vaičeliūnas. ANTRASIS PASAULINIS KARAS. Autoriaus leidinys, gaunamas šiuo adresu: 195 Drinkwater St., Sudbury, Ont., Canada. Kieti viršeliai, 350 psl., kaina 5 dol.

NERIS. Šiuo vardu pasivadinusio Čikagos Lietuvių Sporto Klubas 5 m. sukakčiai paminėti leidinys. Redagavo Edvardas Šulaitis.

"LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS